12. Hukuk DairesiHaciz

Şikayete konu işlem finansal kiralama sözleşmesine konu hak ve alacakların ihtiyaten haczine yönelik olup, her ne kadar; borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi, İİK’nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile mümkün ise de

Şikayete konu işlem finansal kiralama sözleşmesine konu hak ve alacakların ihtiyaten haczine yönelik olup, her ne kadar; borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi, İİK’nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile mümkün ise de; borçlu şirket finansal kiralama sözleşmesinin kiracısı, kendisine haciz müzekkeresi gönderilemeyeceğini iddia eden şikayetçi 3. kişi şirket ise finansal kiralama sözleşmesinin kiralayanı olup 6361 s. K.’nun 29. maddesi gereği finansal kiralama sözleşmesinin gerçekleşmesine bağlı olarak ileride doğması muhtemel haklara 3. kişiye haciz yazısı gönderilmek suretiyle haciz konulamayacağı, şikayetçinin, finansal kiralama sözleşmesinin kiralayanı olması nedeniyle şikayette hukuki yararının bulunduğu- Şikayetçinin haciz müzekkeresinin iptalini istemekte hukuki yararı bulunduğu gerekçesi doğru olmakla beraber; işin esası incelenmeden doğrudan haciz müzekkeresinin iptaline karar verilmesinin doğru olmadığı-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklının talebi üzerine, 3. kişi ….’ne gönderilen 14.12.2016 tarihli müzekkere ile finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklı borçlu şirket lehine doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarının ihtiyaten haczedildiğinin bildirildiği, adı geçen 3.kişi şirketin memurluk işleminin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu mahkemece dava açmakta hukuki yarar bulunmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, şikayetçinin istinaf başvurusu üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi….Hukuk Dairesi’nce şikayetçinin haciz müzekkeresinin iptalini istemekte hukuki yararının bulunduğu ancak finansal kiralama sözleşmesinin icrasına bağlı olarak ileride doğması muhtemel haklar için haciz işlemi uygulanmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile şikayetçinin istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve şikayetin kabulü ile haciz müzekkeresinin iptaline karar verildiği, şikayetçinin temyiz talebi üzerine; Dairemizin 20.06.2019 tarih, 2018/8134 Esas ve 2019/10731 Karar sayılı ilamı ile; şikayetçinin haciz müzekkeresinin iptalini istemesinde hukuki yararı bulunmadığından şikayetçinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle, kararın bozulduğu, bunun üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi… Hukuk Dairesi’nin 19.09.2019 tarih, 2019/1857 E.-1857 K. sayılı ilamı ile Dairemizin anılan bozma ilamına uyularak şikayetçinin istinaf talebinin esastan reddedildiği görülmektedir.

6361 Sayılı Finansal Kiralama,…. Şirketleri Kanunu’nun 29. maddesinde; kiracı aleyhine icra takibi yapılması halinde, finansal kiralama konusu malların takibin dışında tutulması öngörülmüştür. Aynı yasanın 32. maddesinde ise; sözleşme sona erdiğinde, kiracının finansal kiralamaya konu malı alma hakkının olduğu belirtilmiştir.

Şikayete konu işlem finansal kiralama sözleşmesine konu hak ve alacakların ihtiyaten haczine yöneliktir. Her ne kadar; borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi İİK’nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile mümkün ise de; borçlu şirket finansal kiralama sözleşmesinin kiracısı, kendisine haciz müzekkeresi gönderilemeyeceğini iddia eden şikayetçi 3. kişi şirket ise finansal kiralama sözleşmesinin kiralayanı olup 6361 Sayılı Finansal Kiralama,… Şirketleri Kanunu’nun 29. maddesi gereği finansal kiralama sözleşmesinin gerçekleşmesine bağlı olarak ileride doğması muhtemel haklara 3. kişiye haciz yazısı gönderilmek suretiyle haciz konulamaz.Şikayetçinin, finansal kiralama sözleşmesinin kiralayanı olması nedeniyle şikayette hukuki yararı bulunmaktadır.

Buna göre, … Bölge Adliye Mahkemesi…. Hukuk Dairesi’nce şikayetçinin istinaf başvurusunun, şikayetçinin haciz müzekkeresinin iptalini istemekte hukuki yararı bulunduğu gerekçesi doğru olmakla beraber işin esası incelenmeden doğrudan haciz müzekkeresinin iptaline karar verilmesi doğru olmayıp,kararın bu gerekçe ile bozulması gerekirken … Bölge Adliye Mahkemesi… Hukuk Dairesinin 27/12/2017 tarih, 2017/2038 E. -2267 K. sayılı kararının Dairemizce, maddi hataya müstenit olarak bozulduğu anlaşılmakla,yukarıda izah edilen hukuki sebeplere müsteniden şikayetçinin şikayette hukuki yararı bulunduğundan Bölge Adliye Mahkemesi kararı kaldırılmak suretiyle ilk derece mahkemesince işin esası incelenmek üzere kararın bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile,yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nin 19.09.2019 tarih, 2019/1857 E. -1857 K. sayılı istinaf talebinin esastan reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA ve … 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 06.06.2017 tarih 2016/1441 E. 2017/490 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 24/12/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 24.12.2019 T. E: 13190, K: 18405

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu