12. Hukuk Dairesi2023 Yılıİşlem Şikayeti

Muhtıra dayanağını Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen karardan almakla muhtıraya karşı yapılacak taleplerin icra mahkemesince incelenmesinin mümkün olmadığı

Muhtıra dayanağını Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen karardan almakla muhtıraya karşı yapılacak taleplerin icra mahkemesince incelenmesinin mümkün olmadığı-


Taraflar arasındaki şikayetten dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulüne İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2018/5951 esas sayılı dosyasından düzenlenen 28.04.2021 tarihli muhtıranın iptaline karar verilmiştir.

Kararın alacaklı tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi hükmü kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayetçi tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi A. Kürtün tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Şikayetçi vekili dilekçesinde; ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan ilamlı icra takibinde alacaklı banka Odea Bank vekili olduğunu, taşınmazı kullanan kiracılara İİK md. 150/b kapsamında kira bedellerinin icra dosyasına yatırılması için muhtıra gönderildiğini, bu tahsilatlardan 3.700.933,00 TL vekalet ücreti kesintisi yapıldığını, bu durumun Avukatlık Kanunun 164. Maddesi gereğince müvekkili ile iç ilişkisi kapsamında olduğunu, Ankara 9.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2019/1094 E. 2019/1509 K sayılı dosyasından verilen 13.01.2021 tarihli ek karar üzerine İcra müdürlüğünce kendisine İİK md.361 gerekçe gösterilerek muhtıra gönderildiğini, kendisinin vekil olması sebebiyle gönderilen muhtıranın hukuka aykırı olduğundan bahisle iptalini talep etmiştir.

II. CEVAP

Asli müdahil Türk Hava Kurumu vekili cevap dilekçesinde; Müvekkil Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Kayyım atandığını, vesayet makamı Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kararı verildiği, tedbir kararı doğrultusunda şikayetçiye muhtıra gönderildiği, İcra Müdürlüğünce tedbir kararının yerine getirildiğini ileri sürmüştür.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; davacının icra dosyasında taraf sıfatının bulunmadığı, takip işlemlerini alacaklı adına vekil sıfatıyla takip ettiği, İİK’nın 361. maddesinin uygulanma koşullarının oluşması halinde de paranın alacaklı asıldan istenmesi gerektiği, takibin tarafı olmayan vekilden istenmesinin yasaya aykırı olduğu belirtilerek, şikayetin kabulü ile muhtıranın iptaline karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde vekilince istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Asli müdahil Türk Hava Kurumu vekili istinaf dilekçesinde; cevap dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri belirterek mahkeme kararının kaldırılması istemi ile istinaf yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; icra müdürlüğünce muhtıranın Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen tedbir kararı kapsamında mahkemenin müdürlüğe verdiği emirle düzenlendiği, İİK kapsamında düzenlenmediği, muhtıra dayanağını Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen karardan almakla muhtıraya karşı yapılacak taleplerin icra mahkemesince incelenmesinin mümkün olmadığı şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken talebin kabulü isabetsiz olduğu gerekçesiyle davalının istinaf taleplerinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Şikayetçi vekili, uyuşmazlığın tedbir kararının uygulanıp uygulanmamasında değil, tedbir kararının nasıl uygulanacağında olduğu, dosyaya bir iade yapılması gerekiyorsa bahsi geçen muhtıranın takipte taraf olan alacaklı Odeabank A.Ş.’ye gönderilmesi gerektiğini ileri sürerek temyiz yoluna başvurmuştur.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, şikayetçinin muhtıranın iptali talebinin reddi kararının eksik incelemeye ve hatalı değerlendirmeye dayalı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

2. İlgili Hukuk

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, HMK’nun 394. maddesi.

3. Değerlendirme

1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyize konu muhtıra dayanağını Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen karardan almakla muhtıraya karşı yapılacak taleplerin icra mahkemesince incelenmesinin mümkün olmadığı anlaşılmakla, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup şikayetçi vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

27.02.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 27.02.2023 T. E: 2022/8419, K: 1181

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu