12. Hukuk Dairesi2022 YılıTebligat

Kişilerin mernis adresleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında zaman zaman güncellenerek değişikliğe uğrayabildiği

Kişilerin mernis adresleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında zaman zaman güncellenerek değişikliğe uğrayabildiği-  7201 s. Tebligat Kanunu m. 10 uyarınca, alacaklının tebligat yapılmasını istediği “…İç Kapı No:6 …” adresi ile borçlunun mernis adresi olan ve tebligat yapılan “..İç Kapı No:A …” adresinin aynı yere ait olup olmadığının yöntemince araştırılması, aynı adres olduğunun anlaşılması halinde usulsüz tebligat şikayetinin reddine; farklı bir adres olduğunun anlaşılması halinde ise, tebliğ tarihinin borçlunun beyan ettiği öğrenme tarihi esas alınarak düzeltilmesine karar verilmesi gerektiği-


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Kiraz Koyuncu C. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde, alacaklının 12.07.2021 ve 03.08.2021 tarihli taleplerinde bildirmiş olduğu “U. Mah. D… Cad. No: 32 İç Kapı No: 6 Bodrum/Muğla” adresine ödeme emri gönderilmeksizin mernis adresine Tebligat Kanununun 21/2 maddesine göre tebligat yapılması işleminin usulsüz olduğunu ileri sürerek tebliğ tarihinin 21.09.2021 olarak düzeltilmesini istediği, İlk Derece Mahkemesince, şikayetin reddine karar verildiği, borçlunun istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun “Bilinen Adreste Tebligat” başlığını taşıyan 10. maddesinde; “Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır” hükmüne yer verilmiş, Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 16/1. maddesinde de; “Tebligat, öncelikle tebliğ yapılacak şahsın bilinen en son adresinde yapılır. Bilinen en son adresin tespitinde, tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın veya diğer ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgeler esas alınır” düzenlemesi getirilmiştir.

7201 Sayılı Yasa’nın 10. maddesi ile ilgili değişikliğe ilişkin kanun gerekçesinde, kişilere getirilen adres kayıt sistemi zorunluluğu ile birlikte işleyişin kolaylaştığı dile getirilmiş, ancak yapılan yeni düzenlemeyle, öncelikle yine bilinen en son adrese tebligat yapılacağı, tebligatın yapılmasını isteyenin veya tebligatı çıkartan makamın bildirdiği adresin, tebligata elverişli olmadığının anlaşılması ya da bu adrese tebligat yapılamaması halinde, muhatabın 5490 Sayılı Kanun’a göre adres kayıt sistemindeki adresinin bilinen en son adresi olarak kabul edileceği ve tebligatın buraya yapılacağı açıklanmış, değişiklik ile birlikte adres kayıt sistemi dışında başkaca adres araştırması yapılmasının gerekmeyeceği vurgulanmıştır.Tüm bu açıklamalar doğrultusunda, kişiye önce bilinen son adresi esas alınarak tebligat yapılması zorunludur.

Somut olayda, ilk olarak “mernis adresi Bodrum/Muğla” adresine gönderilen ödeme emri tebligatının 10.07.2021 tarihinde tebligat üzerinde adres bilgisi olmadığından çıkış merciine iade edildiği, alacaklının 12.07.2021 ve 03.08.2021 tarihli talepleri ile “U. Mah. D.. Cad. No: 32 İç Kapı No:6 Bodrum/Muğla” adresine ödeme emri gönderilmesini istediği, icra müdürlüğünce alacaklının bu talebi 13.07.2021 ve 04.08.2021 tarihlerinde kabul edilmesine rağmen bu adres yerine borçlunun aynı zamanda mernis adresi olan “U. Mah. D. Cad. No:32 İç Kapı No:A Bodrum/Muğla” adresine ödeme emri tebliğe çıkartıldığı, tebligatın 07.08.2021 tarihinde bila tebliğ iade edilmesi üzerine aynı adrese Tebligat Kanununun 21/2 maddesine göre tebliğ edildiği görülmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere, öncelikle borçlunun bilinen en son adresine usulüne uygun tebligat çıkarılması zorunlu olup, icra dosyasında alacaklının 12.07.2021 ve 03.08.2021 tarihli taleplerinde bildirmiş olduğu ve bilinen son adres olarak kabulü gereken “Umurca Mah. Dr. M. Ataman Cad. No:32 İç Kapı No:6 Bodrum/Muğla” adresine Tebligat Kanununun öngördüğü usullerde tebligat yapılmadığından, aynı kanunun 10. maddesi gereğince bilinen son adrese tebligat çıkarılması kuralının yerine getirildiğinden söz edilemez. Ne var ki; kişilerin mernis adresleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında zaman zaman güncellenerek değişikliğe uğrayabilmektedir.

O halde, alacaklının tebligat yapılmasını istediği “U. Mah. D.. Cad. No:32 İç Kapı No:6 Bodrum/Muğla” adresi ile borçlunun mernis adresi olan ve tebligat yapılan “U. Mah. D.. Cad. No:32 İç Kapı No:A Bodrum/Muğla” adresinin aynı yere ait olup olmadığının yöntemince araştırılması, aynı adres olduğunun anlaşılması halinde şimdi olduğu gibi şikayetin reddine; farklı bir adres olduğunun anlaşılması halinde ise Tebligat Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca tebliğ tarihinin borçlunun beyan ettiği öğrenme tarihi esas alınarak düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin 23.12.2021 tarih ve 2021/3145 E. – 2021/3048 K. sayılı kararının KALDIRILMASINA ve Bodrum 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 30.09.2021 tarih 2021/502 esas 2021/496 karar sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 12/10/2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 12.10.2022 T. E: 2286, K: 10186

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu