12. Hukuk Dairesi2023 YılıİİK 33 İcranın Geri BırakılmasıKambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde, dosyada malvarlığı sorgulaması ve haciz talebi olduğu işlem tarihleri dikkate alındığında dosyanın zamanaşımına uğramadığı-

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde, dosyada malvarlığı sorgulaması ve haciz talebi olduğu işlem tarihleri dikkate alındığında dosyanın zamanaşımına uğramadığı-


Taraflar arasındaki zamanaşımı nedeniyle icra geri bırakılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.

Kararın davacı borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı borçlu tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi A. Kürtün tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

Borçlu vekili dava dilekçesinde; müvekkili hakkında başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takibin kesinleşmesinden sonra 11.02.2013 tarihinden 21.11.2018 tarihine kadar icra takibini ilerletmeye yönelik hiçbir işlem yapılmadığını, bonolar bakımından 3 yıllık zamanaşımı söz konusu olduğunu, takibin zamanaşımına uğradığını belirterek zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılmasını talep etmiştir.

II. CEVAP

Alacaklı vekili cevap dilekçesinde; davanın haksız olduğunu, ödeme emri tebliğ edildikten sonra düzenli olarak işlem yapıldığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; takip dosyasının incelenmesinde 06.09.2011 tarihinde ödeme emrinin tebliğ edildiği, bilahere 29.07.2013, 29.11.2013, 13.11.2014, 27.04.2015, 11.04.2016, 20.01.2017, 05.12.2017, 21.11.2018, 14.05.2019, 15.10.2019, 08.01.2020 ve 21.01.2020 tarihlerinde dosyada malvarlığı sorgulaması ve haciz talebi olduğu işlem tarihleri dikkate alındığında dosyanın zamanaşımına uğramadığı belirtilerek şikayetin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Borçlu vekili istinaf başvuru dilekçesinde; mahkemece dosyada malvarlığı sorgulaması ve haciz talebinde bulunulduğuna dair tespitte bulunulmuş ise de, UYAP sisteminde bu tarihlerde kayıtlı işlem yapılmadığını, UYAP kayıtlarına itibar edilmesi gerektiğini, netice itibariyle 21.11.2018 tarihine kadar UYAP sisteminde verilmiş herhangi bir talep ve verilmiş karar bulunmadığını ileri sürmüştür.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; alacaklının dosyadaki haciz taleplerinin zamanaşımını kesen takibi ilerletmeye yönelik işlemler olduğu, dolayısıyla takibin kesinleşmesinden sonra dava tarihi olan 24.06.2020 tarihine kadar 3 yıldan fazla dosyanın işlemsiz bırakılmadığı ve zaman aşımını kesen işlemler yapıldığından Mahkemece davanın reddine karar verilmesi isabetli olduğu belirtilerek davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Borçlu vekili temyiz başvuru dilekçesinde; istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması ve davanın kabulüne karar verilmesi istemi ile temyiz yoluna başvurmuştur

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibinde takip sonrası zaman aşımı nedeniyle icranın geri bırakılması talebinin reddi kararının eksik incelemeye ve hatalı değerlendirmeye dayalı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

2. İlgili Hukuk

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, 6762 sayılı TTK’nın 690. maddesinin göndermesiyle 661, 662 ve 663. maddeleri, İİK’nın 59. maddesi.

3. Değerlendirme

1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup borçlu vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

27.02.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 27.02.2023 T. E: 2022/8453, K: 1184

Başa dön tuşu