2015 ve Öncesi Yıllar8. Hukuk Dairesiİpoteğin Kaldırılması (İİK.153)

İpotek akit tablosunda vadenin belirlenmemiş olduğu anlaşılmış olduğundan, ipoteğin fekkine ilişkin ihtarın bildirilmesi ile alacağın muaccel hale geleceği ve muacceliyet tarihinden itibaren yasal faiz istenebileceği, mahkemece ipoteğin fekkinin ihbar edilip edilmediği araştırılarak, şayet ipoteğin fekki bildirilmişse ihbar tarihine kadar faizsiz, ihbar tarihinden sonra ise faiz işletilmesi, ipoteğin fekkinin ihbar edilmemişse faiz işletilmeksizin sonuca gidilmesi gerekeceği-

İpotek akit tablosunda vadenin belirlenmemiş olduğu anlaşılmış olduğundan, ipoteğin fekkine ilişkin ihtarın bildirilmesi ile alacağın muaccel hale geleceği ve muacceliyet tarihinden itibaren yasal faiz istenebileceği, mahkemece ipoteğin fekkinin ihbar edilip edilmediği araştırılarak, şayet ipoteğin fekki bildirilmişse ihbar tarihine kadar faizsiz, ihbar tarihinden sonra ise faiz işletilmesi, ipoteğin fekkinin ihbar edilmemişse faiz işletilmeksizin sonuca gidilmesi gerekeceği-

İncelenen 19.11.2009 tarih ve 16396 yevmiye no.lu ipotek akit tablosu içeriğine göre ipoteğin, 90.000.000 TL için “faizsiz olarak” düzenlenen kesin borç (karz) ipoteği olduğu görülmektedir.

MK’nun 875. maddesi gereğince alacaklı, ipoteğin fekki için ana paranın dışında takip masraflarını ve geçen günlerin faizlerini isteyebilir. Bundan sonra MK’nun 883. ve İİK’nun 153. maddeleri gereğince, borçlu ipoteğin silinmesi için icra dairesine doğrudan başvurabilecektir.

Somut olayda, ipotek akit tablosunda vadenin belirlenmemiş olduğu anlaşılmış olup bu durumda ipoteğin fekkine ilişkin ihtarın bildirilmesi ile  alacak muaccel hale gelir ve muacceliyet tarihinden itibaren yasal faiz istenebilir. Mahkemece ipoteğin fekkinin ihbar edilip edilmediği araştırılarak, şayet ipoteğin fekki bildirilmişse ihbar tarihine kadar faizsiz, ihbar tarihinden sonra ise faiz işletilmesi ipoteğin fekkinin ihbar edilmemişse faiz işletilmeksizin yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda sonuca gidilmesi gerekir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m. 297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 30.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

8. HD. 30.05.2013 T. 3990/8184

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu