12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarRehin AçığıTakip Açılış

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmış olan alacaklının alacağına mahsuben ipotekli taşınmazı satın aldıktan sonra, kalan alacağı için “rehin açığı belgesi” alarak ayrı bir takip yapması gerekeceği, aynı dosyadan söz konusu alacak için icra takibini sürdüremeyeceği-

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapmış olan alacaklının alacağına mahsuben ipotekli taşınmazı satın aldıktan sonra, kalan alacağı için “rehin açığı belgesi” alarak ayrı bir takip yapması gerekeceği, aynı dosyadan söz konusu alacak için icra takibini sürdüremeyeceği-

Alacaklının borçlu aleyhine başlatmış olduğu ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibin kesinleşmesi üzerine, söz konusu taşınmaz, alacağa, mahsuben alacaklı tarafından satın alınmıştır. Alacaklı bu dosyadan bakiye alacağı için, İİK.nun 152. maddesi gereğince “rehin açığı belgesi” alarak, ayrı takip yapması gerekirken, aynı dosyadan sözkonusu alacak için takibini sürdürmesi mümkün bulunmamaktadır.

Borçlu, alacaklı aleyhine Zeytinburnu 1. Asliye Hukuk Mahkemesine Tapu iptali-Tescil davası açarak “bu istemin kabul edilmemesi halinde sebepsiz zenginleşme nedeniyle 80.000 USD’nin tahsilini” istemiştir. İlgili mahkeme tapu iptali-tescil istemini reddederek, “33.308 YTL.nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte alacaklıdan alınıp borçluya verilmesine” karar vermiştir. Borçlu bu karara istinaden alacaklı aleyhine İstanbul İcra Dairesinde ilamlı takibe geçmiş bu takip kesinleşerek infaz edilmiştir. Borçlu aynı karara dayanarak alacaklı tarafından hakkında başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla “icra takibinin iptaline” karar verilmesini istemişse de buna hukuki olanak bulunmadığından bu yöne ilişkin isteminin reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

12. HD. 17.7.2008 T. E:12241, K:15373

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu