12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi Yıllarİpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takipte borçlunun, icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren takibe yönelik şikayet ve itiraz haklarının doğacağı ve ileri sürebileceği açıktır.

12. Hukuk Dairesi         2015/7326 E.  ,  2015/15723 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Muris … tarafından … lehine 22.10.2004 yılında tesis edilen ipoteğe ilişkin, murisin 08.11.2009 yılında vefatının ardından, alacağı temlik alan … tarafından, mirasçılar aleyhine ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatıldığı, mirasçı …’ün bu takibe ilişkin kendisine ödeme emri tebliğ edilmeden ve takip kesinleştirilmeden kıymet takdir işlemi yapıldığını tesadüfen öğrenip haberdar olduğunu belirterek icra takibinin iptalini talep ettiği ve mahkemece takibin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun ipoteğe bağlı takiplerde satışa hazırlıkları düzenleyen 150/d maddesinde de; icra dairesinin, takip talebi üzerine satış hazırlıklarına başlayacağı ve bu amaçla tapudan kayıt örneklerini ve belediyeden imar durumunu getirtip, takibin kesinleşmesini beklemeden kıymet takdirini yaptıracağı öngörülmüştür.
Öte yandan, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takipte borçlunun, icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren takibe yönelik şikayet ve itiraz haklarının doğacağı ve ileri sürebileceği açıktır.
O halde; mahkemece şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilmesi isabetsiz olduğu gibi, kabul şekline göre de yasal dayanağı olmadığı halde takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/06/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu