12. Hukuk Dairesi2021 YılıÖdeme / İcra Emrinin İptaliTakip Açılış

İlamsız Takip Dayanağı Belgenin Ödeme Emrine Eklenmemesi Halinde, Ödeme Emrinin İptali Gerekir.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2021/2403
KARAR NO : 2021/3041

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/02/2016
NUMARASI : 2015/1210-2016/101

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Nadide Sibel Bıyıklı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla başlatılan icra takibinde, borçlu; takip dayanağı belgenin ödeme emri ile birlikte gönderilmediğini şikayet konusu etmiş, mahkemece; davacının talep ve iddiasını ispat edemediği, davasının icra takibinin sürüncemede bırakmak için yapıldığı kanaatine varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
İİK’nun 58/3. maddesi gereğince; alacak, bir belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine verilmesi ve ayrıca Hukuk Genel Kurulu’nun 2.2.2000 tarih ve 2000/12-50 Esas, 2000/47 sayılı kararında da açıklandığı üzere İİK.nun 61/l. maddesi (2). cümlesi gereğince de takip bir belgeye dayanıyor ise, belgenin onaylı bir örneğinin ödeme emri ile birlikte borçluya gönderilmesi zorunludur.
Somut olayda, alacaklı vekilinin icra takibine dayanak yaptığı 25.08.2015 tarihli cari hesap dökümünü takip talebine ekleyerek icra dosyasına ibraz ettiği ancak; bu belgeyi ödeme emri ekinde borçluya tebliğ ettirmediği, ayrıca şikayete konu ödeme emri tebliğ mazbatası üzerinde de sadece ‘Bu zarfta 7 Örnek ödeme emri vardır.’ ifadesinin yer aldığı icra dosyası kapsamından anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece, şikayetin kabulü ile ödeme emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/03/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu