Bölge Adliye Mah. Kararları

İlamda yer alan tüm alacak kalemlerinin ilamın kesinleştiği tarihte muaccel hale geleceği belirgin olmakla, ilam kesinleşmeden, eklentilerin ayrıca takibe konu edilmeleri de söz konusu olamayacaktır. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı, ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır.

Mahkeme ilamına karşı sadece “Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin dağıtımı yönünden” temyiz kanun yoluna başvurulması halinde, ilamda tapu iptal ve tescile yönelik kurulan hükmün temyiz edilmediğinden kesinleşmiş olduğu ve bu durumda ilamın esasına ilişkin hükmün kesinleşmesinden sonra bahse konu ilamda hükmedilen yargılama gideri ve vekalet ücretine yönelik alacak kalemleri için icra takibi başlatılmasında yasaya aykırı bir durum bulunmadığı-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkeme kararı aleyhine istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla, Dairemizce HMK’nun 353. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan  inceleme sonucunda dosyadaki belgeler okundu, incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

ŞİKAYETÇİ BORÇLU VEKİLİ DİLEKÇESİNDE :

Müvekkili aleyhine Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/3.. E. 2021/.. K. sayılı kararı ile vekâlet ücreti ve yargılama giderine hükmedildiğini, bu ilama dayalı olarak alacaklı tarafından Konya 5. İcra Müdürlüğü’nün 2021/2… E. sayılı dosyası ile ilamlı icra takibi yapıldığını,

Takip konusu ilamın tapu iptali ve tescil talebine ilişkin bir dava olduğunu, mahkeme ilamının henüz kesinleşmediğini, kesinleşmeden davalı alacaklı tarafından yargılama giderlerinin talep edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek davanın kabulü ile takibin iptaline, %20 aşağı olmamak üzere tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

DAVALI ALACAKLI VEKİLİ CEVABINDA:

Davacının iddialarının mesnetsiz olup yapılan takibin usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/3.. E 2021/. K. sayılı dosyasındaki davanın mahiyetinin tapu iptali ve tesciline ilişkin olduğunu, kesinleşmeden icra takibine konmasının usul ve yasaya aykırı olmadığı belirterek Konya 5. İcra Müdürlüğünün 2021/2576 E. sayılı dosyasındaki takibin iptaline karar verildiği görülmüştür.

DAVALI ALACAKLI VEKİLİ TARAFINDAN İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

Müvekkilin ilama dayalı icra takibinin dayanağı olan ilamın tapu iptal ve tescil talebi içerdiğinin doğru olduğunu, ancak tapu iptali ve tescile konu ilam bölümünün kesinleşmediğinin doğru olmadığını, dayanak ilamın davalı tarafı olarak temyiz taleplerinin olmadığını, iş bu dosyadaki şikayetçi ve dayanak ilamın davacısının temyizinin ise sadece ücreti vekalet ile yargılama giderlerine ilişkin olup, müşteki kooperatifin ilamı veren mahkeme dosyasına sunduğu 23.03.2021 tarihli dilekçede davanın esas yönünden kesinleştiğini, artık taşınmazın aynına ilişkin ihtilaf kalmadığını belirtmiştir.

GEREKÇE:

Takibe dayanak Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/3.. E 2021/.. K. sayılı ilamının tapu iptali ve tescil talebine ilişkin olduğu hususunda taraflar arasında bir anlaşmazlık bulunmamaktadır.

Şikayetçi tarafın iddiası, Örnek 4-5 takibe konu dayanak ilamın kesinleşmeden takibe konu edilemeyeceğine, davalı vekilinin iddiası ise, takibe dayanak ilama karşı şikayetçi borçlunun başvurusunun, sadece vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin dağıtımı yönünden olduğu için tapu iptali ve tescil yönünden verilen kararın kesinleştiği, dolayısıyla lehlerine hükmedilen yargılama gideri ve vekalet ücretinin takibe konu edilebileceğine ilişkindir.

HUMK’nun 443/4. maddesi (HMK’nun 367/2. maddesi) gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. İlam bir bütün olup, ilamda yer alan eklentiler de aynı kurala tâbidir. İlamda yer alan tüm alacak kalemlerinin ilamın kesinleştiği tarihte muaccel hale geleceği belirgin olmakla, ilam kesinleşmeden, eklentilerin ayrıca takibe konu edilmeleri de söz konusu olamayacaktır. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı, ancak bir bütün olarak ilamın kesinleşmiş olmasına bağlıdır. Dolayısıyla, ilamın esasına ilişkin hüküm kesinleşmeden, vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin hüküm bölümü de infaz ve icra takibine konu edilemez (HGK’nun 05/10/2005 T., 2005/12-534 E.-2005/554 K.).

Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2020/3.. E 2021/.. K. sayılı ilamına karşı sadece S.S. H. Konut Yapı Kooperatifi vekili tarafından “Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin dağıtımı yönünden” temyiz kanun yoluna başvurulmuştur. Dolayısıyla  Konya 1. Asliye  Hukuk Mahkemesi’nin 2020/3.. E 2021/.. K. sayılı ilamında tapu iptal ve tescile yönelik kurulan hüküm temyiz edilmediğinden kesinlemiş olup,  ilamın esasına ilişkin hükmün kesinleşmesinden sonra bahse konu ilamda Mustafa Y. lehine hükmedilen yargılama gideri ve vekalet ücretine yönelik alacak kalemleri için icra takibi başlatılmasında yasaya aykırı bir durum bulunmamaktadır.
Netice olarak, yukarıda açıklanan gerekçelerle, ilk derece mahkemesince şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken aksi yönde verilen karar Dairemizce yerinde bulunmadığından davalı alacaklı tarafın istinaf isteminin kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

I-Davalı alacaklı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ İLE;

6100 sayılı HMK.nun 353/1-b-2 maddesi uyarınca, Konya 7. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 07/04/2021 tarih 2021/152 Esas ve 2021/222 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, yerine;

“1- Şikayetin reddine,

2- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

3-Yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı taraf kendisini vekil ile temsil etti
rdiğinden ve dosya üzerinden karar verildiği gözetilerek karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca toplam 840,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalıya verilmesine,

5-Davacının yatırmış olduğu gider avansının karar kesinleştiğinde HMK 333. maddesi uyarınca bakiye kısmın iadesine,

6-Hükümden bir suretin icra müdürlüğüne gönderilmesine,” şeklinde HÜKÜM KURULMASINA,

II-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

III-Davalı alacaklı tarafından yapılan istinaf gideri olan; istinaf başvuru ve karar harç gideri 221,40 TL., tebligat giderleri 5,50 TL. olmak üzere 226,50 TL.nin, davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

IV-Kararın taraflara tebliğine,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonunda, İİK’nun 364 ve HMK’nın 361. maddeleri uyarınca kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde dairemize veya bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi ilgili hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Yargıtay ilgili hukuk dairesi nezdinde TEMYİZ yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 05/07/2021

Konya BAM. 7. HD. 05.07.2021 T. E: 1043, K: 1056

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu