12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi Yıllarİpoteğin Kaldırılması (İİK.153)

İİK’nun 153. maddesi uyarınca, borçlunun ipotek senedi mucibince işlemiş ve işleyecek bütün faizleri ile birlikte borcu depo etmesi ve alacaklının bahsi geçen maddede yazılı yasal müddet içinde gelmediği veya gelipte kanunen makbul bir sebep belirtmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina etmesi halinde ipoteğin terkinine karar verileceği-

İİK’nun 153. maddesi uyarınca, borçlunun ipotek senedi mucibince işlemiş ve işleyecek bütün faizleri ile birlikte borcu depo etmesi ve alacaklının bahsi geçen maddede yazılı yasal müddet içinde gelmediği veya gelipte kanunen makbul bir sebep belirtmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina etmesi halinde ipoteğin terkinine karar verileceği-

İpotek borçlusu, taşınmaz üzerindeki ipoteğin İİK’nun 153. maddesi uyarınca kaldırılması için icra müdürlüğüne başvurmuş, müdürlükçe, taleple ilgili muhtıra ipotek alacaklısının mirasçılarına tebliğ edilmiş ancak; ipotek alacaklıları ipotek bedelini almadıkları gibi, ipoteği de fek etmediklerinden, ipotek borçlusu icra mahkemesinden ipoteğin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, yasal koşullar oluşmadığı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir.

İİK’nun 153. maddesinde; “İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse icra dairesi on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder.

Alacaklı bu müddet içinde gelmediği veya gelipte kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina eylediği takdirde borçlu borcunu icra dairesine tamamiyle yatırırsa icra mahkemesi verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar verir. Bu karar tapu dairesine tebliğ edilerek ipotekli taşınmazın siciline geçirilir.

Vadesi gelmeyen borcun ipotek senedi mucibince işlemiş ve işleyecek bütün faizleri ile birlikte tediyesini deruhde eden borçlu hakkında da yukarıki hüküm cereyan eder” hükmü yer almaktadır.

Yukarda açıklandığı üzere, İİK’nun 153. maddesi uyarınca, borçlunun ipotek senedi mucibince işlemiş ve işleyecek bütün faizleri ile birlikte borcu depo etmesi ve alacaklının bahsi geçen maddede yazılı yasal müddet içinde gelmediği veya gelipte kanunen makbul bir sebep belirtmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina etmesi halinde ipoteğin terkinine karar verilecektir.

Somut olayda, 02.08.1979 tarihinde 200.000.-TL (eski TL) bedelli ipotek tesis edilmiş; borçlu tarafından 2.- TL ipotek bedeli icra müdürlüğüne depo edilmiştir.

O halde mahkemece öncelikle ipotek borçlusunun şikayetinin mahiyeti dikkate alınarak şikayet hakkında duruşma açılıp taraf teşkili sağlanarak taraflar çağrıldıktan sonra ipotek alacaklısının müddeti içinde gelipte kanunen makbul bir sebeple parayı almaktan imtina edip-etmediği değerlendirilip, makbul bir sebep bildirilmemesi halinde Türkiye C.i Devletinin Para Birimi Hakkında (5083 sayılı) Yasa uyarınca ipotek tesis tarihindeki TL’nın YTL’na çevrilmesi ve buna göre borçlunun ipotek senedi mucibince işlemiş ve işleyecek bütün faizleri ile birlikte borcu depo edip etmediği incelenerek sonucuna göre hüküm tesisi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı gerekçeyle istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : İpotek borçlusunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 07.04.2015 T. E:2014/33899,K:8853

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu