12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarBorca İtirazİhtiyati Hacizİtirazın İptali

İİK. m. 264 uyarınca, borçlunun icra dairesine yaptığı itirazın alacaklıya tebliğ edilmemiş olması halinde, bu maddede itirazın iptali davası açılması için öngörülen 7 günlük hak düşürücü sürenin işlemeye başlamayacağı-

İİK. m. 264 uyarınca, borçlunun icra dairesine yaptığı itirazın alacaklıya tebliğ edilmemiş olması halinde, bu maddede itirazın iptali davası açılması için öngörülen 7 günlük hak düşürücü sürenin işlemeye başlamayacağı-

İİK.nun 264. maddesi ihtiyati haczi tamamlayan merasimin koşullarını ve ihtiyati haczin düşmemesi için gerekli işlemlerin nelerden ibaret olduğunu düzenlemektedir. Borçlular hakkında genel haciz yolu ile başlatılan icra takibine itiraz edilmesi halinde, ÜK.nun 264/2. maddesi gereğince bu itiraz alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemeye veya mahkemede dava açmaya mecburdur. Alacaklının bu müddetleri geçirmesi veya davasından veya talebinden vazgeçmesi veya takip talebinin yasal sürenin geçmesi nedeniyle düşmesi veya HUMK.nun 409. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılması yada davada haksız çıkması hallerinde ihtiyati haciz hükümsüz kalır(NK.nun 264/4). Bu konudaki şikayet, ÜK.nun 16/2. maddesi uyarınca bir hakkın yerine getirilmemesi ile ilgili olup süreye de tabi değildir.

Somut olayda, … 2.Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 2009/196 D. İş sayılı ve 15.1.2009 tarihli ihtiyati haciz kararına istinaden 22.1.2009 tarihinde ilamsız icra takibine geçildiği, ihtiyati haczin 22.1.2009 tarihinde infaz edildiği, borçlulara örnek 7 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu vekilinin yasal sürede 2.2.2009 tarihinde icra dairesine itirazda bulunduğu, masraf verilmediği için itiraz dilekçesinin alacaklı vekiline tebliğ edilmediği, 25.1.2011 tarihli icra müdürlüğünün cevabi yazısı ile bildirildiği, alacaklı vekilinin 28.2.2010 tarihinde … Asliye Ticaret Mahkemesinde itirazın iptali davası açtığı görülmektedir.

Borçlu vekili, icra mahkemesine verdiği şikayet dilekçesinde takibin itirazla durması sonrasında alacaklı vekilinin talebi üzerine 21.1.2010 tarihinde banka hesaplarına konulan hacizlerin kaldırılmasını talep etmektedir.

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca borçluların icraya itirazları, alacaklı vekiline tebliğ edilmediği için itirazın iptali davasını açmak için gereken 7 günlük hak düşürücü süre başlamamış olup, alacaklı vekilince süresi içinde ticaret mahkemesinde itirazın iptali davası açıldığından, 22.1.2010 tarihli ihtiyati haciz işlemi hukuka uygundur.

Mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA)…

12. HD. 08.03.2011 T. E: 4010, K: 2797

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu