12. Hukuk Dairesi2022 Yılıİhalenin Feshi

İhalesi yapılan taşınmazın muhammen bedeline (1.220.000,00 TL) göre e-satış portalı üzerinden yapılan 12.497.770,00 TL’lik teklifin açıkça maddi hata olduğunun kabulü gerektiği

İhalesi yapılan taşınmazın muhammen bedeline (1.220.000,00 TL) göre e-satış portalı üzerinden yapılan 12.497.770,00 TL’lik teklifin açıkça maddi hata olduğunun kabulü gerektiği

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi ihale alıcısının icra mahkemesine başvurusunda; 19170 ada 31 parsel 15 nolu bağımsız bölümün 1.220.000,00 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldığını, Uyap e-satış portalı üzerinden 1.249.770,00 TL üzerinden teklif verecekken, sisteminde oluşan hata (sistemin donması olarak açıklandı) nedeniyle 12.497.770,00 TL teklifte bulunduğunu, hatanın düzeltilmesi için ihaleden önce icra müdürlüğüne yaptığı başvurunun reddedildiğini ve daha fazla teklif veren olmadığından ihalenin kendisinde kaldığını ileri sürerek ihalenin feshini talep ettiği, İlk Derece Mahkemesince şikayetin reddine; Bölge Adliye Mahkemesince şikayetçinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmüştür.

Somut olayda, şikayetçi ihale alıcısının 26.10.2021 tarihinde saat 21:15:01’de 12.497.770,00 TL bedelle elektronik ortamda pey sürdüğü, 27.10.2021 tarihinde ihale saatinden önce bu teklifin Uyap e-satış portalında oluşan hata nedeniyle verildiğinden dikkate alınmamasına dair başvurunun icra müdürlüğünce bu konuda yetkilerinin bulunmadığı gerekçesi ile reddedildiği anlaşılmıştır.

İhalesi yapılan taşınmazın muhammen bedeline (1.220.000,00 TL) göre e-satış portalı üzerinden yapılan 12.497.770,00 TL’lik teklifin açıkça maddi hata olduğunun kabulü gerekir. (Dairemizin benzer yöndeki 2014/1249-5305 E. K. sayılı ve 25.02.2014 tarihli kararı ile 2017/9263 Esas, 2018/11321 Karar sayılı ve 13.11.2018 tarihli kararı.)

Bu durumda, mahkemece, maddi hata sonucu böyle bir bedelin ortaya çıktığı gözetilerek ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve İlk Derece Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Şikayetçi ihale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile, yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nin 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nin 373/1. maddesi uyarınca, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Hukuk Dairesinin 01.06.2022 tarih ve 2022/745 E. 2022/1358 K. sayılı istinaf talebinin reddine ilişkin kararının KALDIRILMASINA ve Ankara 6. İcra Hukuk Mahkemesinin 16.12.2021 tarihli ve 2021/708 E. 2021/902 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 28/11/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

12. HD. 28.11.2022 T. E: 9841 K: 12370

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu