İhalenin FeshiYargıtay Kararları

İhale konusu taşınmazın köyde olması sebebiyle, köyde ilan edilmesi, talep ve talibi arttırabileceğinden ve dolayısıyla taşınmazın gerçek değeri üzerinden satılması imkanını sağlayacağından tarafların menfaatine uygundur.

12. HD. 21.04.2022 T. E: 1741, K: 4996-

Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Y. A. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Şikayetçi borçlunun, sair sebepler yanında satışın köyde ilan edilmediğini ileri sürerek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, İlk Derece Mahkemesi’nce şikayetin reddine hükmedildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesi’nce istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, kararın borçlu tarafından temyiz edildiği görülmüştür.

İİK’nun 126/2. maddesinde ilanın, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılacağı düzenlenmiştir. Yine aynı maddenin son fıkrasının göndermesi ile taşınmaz satışlarında da uygulanması gereken aynı Kanun’un 114/2. maddesi gereğince ilanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı, icra müdürlüğünce ilgililerin menfaatine uygun olacak şekilde tespit edilir.

Somut olayda, ihaleye konu taşınmazın, tapuda Sakarya ili, E.ler ilçesi, H.bey Mahallesi Topalanı Mevkii, 100 parsel olarak kayıtlı olup, 1.960,00 m2 tarla vasfında olduğu, 10.11.2020 tarihli satış kararında, satış ilanının adliye ilan panosu ile Adalet Bakanlığı e-ilan sitesinde ve bir gazetede yayınlattırmak suretiyle yapılmasına karar verilmiş ise de, mahallede ilan yapılmasına karar verilmediği, satışın mahallede ilan edilmediği görülmektedir.

Somut olayda, 137.200,00 TL muhammen değerli taşınmazın 10.02.2021 tarihli 1. artırma da, elektronik ortamda teklif veren B. Yağız D.’a 72.610,00 TL bedelle ihale edildiği, adı geçen alıcıdan başka bir katılımcı bulunmadığı görülmektedir. İhale konusu taşınmazın köyde olması sebebiyle, köyde ilan edilmesi, talep ve talibi arttırabileceğinden ve dolayısıyla taşınmazın gerçek değeri üzerinden satılması imkanını sağlayacağından tarafların menfaatine uygundur. Taşınmazın düşük bedelle ihale edilmiş olması ve ihaleye 3. kişiden başka katılan olmaması yapılan satış ilanının yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Her ne kadar 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı köyler mahalleye dönüştürülmüş ise de; bu düzenleme taşınmazın idari yapısına ilişkin olup, taşınmazın fiilen köy vasfında olan yerde bulunduğu gerçeğini değiştirmeyeceğinden ve o yöredeki muhtemel alıcılara da satışın duyurulması yönünden köyde ilan gerekliliğini ortadan kaldırmayacaktır. O halde mahkemece, ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi ve istinaf başvurusu üzerine Bölge Adliye Mahkemesi’nce, başvurunun esastan reddine karar verilmesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz isteminin kısmen kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddesi uyarınca, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi’nin 01.12.2021 tarih ve 2021/1371 E. – 2021/1841 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), Sakarya 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 18.5.2021 tarih ve 2021/42 E. – 2021/103 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 21/04/2022 gününde oy birliğiyle karar verildi verildi.

12. HD. 21.04.2022 T. E: 1741, K: 4996

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu