12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi Yıllarİhalenin Feshi

İhale kesinleşmeden icra müdürlüğü tarafından tapuya tescil işlemi yazılamayacağı, buna rağmen yazıldı ve tapuya tescil işlemi yapıldı ise ihale alıcısına karşı genel mahkemelerde tapu iptal ve tescil davası açılarak tescil işleminin iptali sağlanacağı-

İhale kesinleşmeden icra müdürlüğü tarafından tapuya tescil işlemi yazılamayacağı, buna rağmen yazıldı ve tapuya tescil işlemi yapıldı ise ihale alıcısına karşı genel mahkemelerde tapu iptal ve tescil davası açılarak tescil işleminin iptali sağlanacağı- Borçlu tarafından ihalenin feshi davası açılıp , feshe dair karar kesinleşse dahi bu nedenle alıcının mahkeme kararı olmadan ihale bedelini talep etmesi olanaklı olmadığı- İhale alacaklısına ödeme, genel mahkemelerde açılacak bir dava ile mümkün olup, somut olayda İİK 40. maddenin uygulama yeri olmadığı-

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Türk Medeni Kanunu’nun 705.maddesine göre “Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur.

Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır.

İİK 134. maddesine göre alıcı taşınmaz mülkiyetini ihale ile kazanır.

İİK 131. maddesine göre ise “Satış bedelinin ödenmesi için mühlet verilmiş ise para verilinceye kadar hasar ve masrafı müşteriye ait olmak üzere taşınmaz, icra dairesi tarafından idare olunur”.

Somut olayda taşınmaz 2. satış günü olan 24.07.2008 de 3. kişi olan B. K.’ya 39.800.00 TL bedelle satılmış, satış bedelinden 7.696.50 TL takip alacaklısı olan … Bankası K.. Şubesine, kalanı da borçluya ödenmiş ve 25.08.2008’de tescil işlemi yapılmıştır. Borçlunun açtığı ihalenin feshi davasında fesh kararı verilmiş ve bu karar da 30.05.2011 tarihinde kesinleşmiş olup ihale alıcısı 18.12.2012 tarihli talebiyle icra müdürlüğünden, ödediği 39.800.00 TL ‘nin tarafına iadesini istemiş, icra müdürlüğü buna binaen … Bankasına gönderdiği muhtıra ile, kendisine ödenen 7.696.50 TL’yi faiziyle birlikte talep etmiş, … Bankası söz konusu muhtıra tebliği işlemini şikayet etmiş, mahkeme de muhtıra tebliğinin İİK 40. maddesi çerçevesinde yapıldığını ve yasaya uygun olduğunu belirterek şikayetin reddine karar vermiştir.

İhale kesinleşmeden icra müdürlüğü tarafından tapuya tescil işlemi yazılamaz, buna rağmen yazıldı ve tapuya tescil işlemi yapıldı ise ihale alıcısısına karşı genel mahkemelerde tapu iptal ve tescil davası açılarak tescil işleminin iptali sağlanır. Borçlu tarafından ihalenin feshi davası açılıp, feshe dair karar kesinleşse dahi bu nedenle alıcının mahkeme kararı olmadan ihale bedelini talep etmesi olanaklı değildir. İhale alacaklısına ödeme, genel mahkemelerde açılacak bir dava ile mümkündür. Somut olayda İİK 40. maddenin uygulama yeri yoktur.

O halde mahkemece şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 25.04.2013 T. E: 7984 , K: 15697

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu