Görüş Yazıları

İcra ve İflâs Kanunu’nun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamında Noter Tescillerine Yönelik İİDB Görüş Yazısı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı
Sayı : E-87949188-045.02-35/3887 23.05.2024
Konu : İcra ve İflâs Kanunu’nun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamında Noter Tescilleri
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi    : a) 18.10.2023 tarihli ve 9972 sayılı yazımız.
  b) 28.03.2024 tarihli ve 2780 sayılı yazımız.
  c) Türkiye Noterler Birliğinin 10.05.2024 tarihli ve 762124 sayılı yazıları.
  ç) Türkiye Noterler Birliğinin 17.05.2024 tarihli ve 770984 sayılı yazıları.
5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’na (İİK) eklenen geçici 20’nci madde ile yedieminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin olarak düzenleme yapılmış olup, anılan madde gereğince hazırlanan “İcra ve İflâs Kanunun Geçici 20 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 18 Ekim 2023 tarihli ve 32343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Gelinen aşamada sicile kayıtlı bir kısım malların hâlen elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış işlemleri devam etmekte olup, artırmada alıcı bulamayan bir kısım malların ise mülkiyetinin (yediemin, MKE, Kızılay) devri işlemleri başlamıştır.
Mahkeme kararı ile mülkiyetinin devrine karar verilen araçların kaydına “tasfiye” şerhinin işlenmediği, ayrıca üzerinde hak mahrumiyeti bulunan araçların tescil kayıtlarının yapılabilmesi için araç kaydına “kesin satış” şerhi eklenmesi gerektiği, tescil yazılarının ise Türkiye Noterler Birliğine gönderildiği ilgi (c) ve (ç) sayılı yazılar ile Bakanlığımıza bildirilmiştir.
Tasfiye hazırlıkları kapsamında sicile kayıtlı malların kaydına UYAP ortamında Satışa Arz Mahrumiyet tipi altında yer alan [Satışa Arz- TASFİYE (İİK Md. 88/a- Geçici Md. 20)] şerhinin işlenmesi gerektiği ilgi (a) sayılı yazımız ile tüm teşkilata duyurulmuş, mezkûr Tebliğ’in “Sicile bildirim” kenar başlıklı 6’ncı maddesinde “Sicile kayıtlı bir mal ile ilgili tasfiye işlemlerine başlanılması üzerine tasfiye dairesi, tasfiye işlemlerinin başladığına ilişkin bildirimin ilgili sicile işlenmesine yönelik gerekli işlemleri yapar.” düzenlemesine yer verilmiştir. Ayrıca ilgi (b) sayılı yazı ile de noterlerin iletişim bilgileri paylaşılmıştır.
Bu itibarla;
1. İlgi (a) sayılı yazımız gereğince tasfiye edilecek sicile kayıtlı malın kaydına “tasfiye” şerhinin eklenmesi,
2. Tasfiye kapsamında mahkeme kararı ile mülkiyetinin devrine karar verilen aracın kaydına “kesin satış” şerhi işlenmesi,
3. Mülkiyetin devri için yazılacak yazıların malın mülkiyetini devralmak isteyenin talebi de dikkate alınarak doğrudan notere yazılması,
Hususlarında bilgi edinilmesi ve gereği için yazımızın yargı çevrenizden bulunan icra personeline tebliği ile gerekli dikkat ve hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu