2023 Yılı6. Hukuk DairesiSıra Cetveli

Sıra cetveli düzenlemenin kamu düzenini ilgilendiren bir müdürlük işlemi niteliğinde olmadığı, bu nedenle icra müdürünce kendiliğinden önceki sıra cetvelinin hatalı olduğu gerekçesiyle yeni bir sıra cetveli düzenleme yetkisinin bulunmadığı,

6. Hukuk Dairesi         2023/3927 E.  ,  2024/741 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2023/1195 E., 2023/1221 K.

Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Kararın şikayet olunan vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayet olunan vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Şikayetçi vekili şikayet dilekçesinde; borçluya ait malların satıldığını, 02.03.2023 tarihli sıra cetvelinin düzenlendiğini, bu sıra cetvelinin kesinleştikten sonra şikayet olunan vergi dairesince haciz bildirimde bulunulması üzerine aynı ihale bedeli ile ilgili 14.03.2023 tarihli ek sıra cetvelinin düzenlendiğini, düzenlenen yeni sıra cetvelinde şikayet olunan … Vergi Dairesinin ihaleden sonra konan 14.03.2023 tarihli haczinin öne geçirildiğini müvekkili şirketin zarara uğratıldığını, icra müdürlüklerinin verdikleri kararlardan kendiliklerinden dönerek yeni bir karar vermelerinin ve yeni bir sıra cetveli düzenlemelerinin kural olarak mümkün olmadığını ileri sürerek 14.03.2023 tarihli ikinci sıra cetvelinin iptalini talep etmiştir.

II. CEVAP
Şikayet olunan vergi dairesi vekili cevap dilekçesinde; sıra cetvelinin müvekkili idareye tebliğ edilmediğini, daha önceki tarihli hacizlerinin bulunduğunu, 6183 sayılı Yasa gereğince müvekkili haczinin usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak şikayetin reddini istemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; icra dosyasında öncelikli olarak 02.03.2023 tarihinde sıra cetveli düzenlendiği, bu cetvele karşı dava açılmadığından kesinleştiği, icra müdürlüğü tarafından resen, mahkeme kararı olmaksızın kendiliğinden yeni bir sıra cetveli yapılamayacağı gerekçesiyle icra müdürlüğü tarafından resen düzenlenen 14.03.2023 tarihli 2. sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayet olunan vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Şikayet olunan vekili istinaf dilekçesinde; ilk sıra cetvelinin ve daha sonra düzenlenen sıra cetvelinin müvekkili idareye tebliğ edilmediğini, bu nedenle kesinleşen sıra cetvelinin bulunmadığını, şikayete cevap dilekçesinde bu hususun belirtilmesine rağmen mahkemece müvekkili idare aleyhine karar tesis edildiğini, kesinleşen bir sıra cetveli bulunmadığını, verilen kararın hukuka aykırı olduğunu, borçlunun müvekkili idareye olan borçlarının devam ettiğini, borçlunun malları üzerine konulan önceki tarihli hacizlerin bulunduğun, 6183 sayılı Yasa’nın 21. maddesi gereğince amme alacaklarının öncelik hakkının bulunduğunu, yine aynı yasanın 69. maddesi gereğince de amme idareleri arasında hacze iştirakin mümkün olmadığını, kararın hukuka aykırı olduğunu, bozulması gerektiğini istinaf nedeni olarak ileri sürmüştür.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; icra müdürlüğünce ilk olarak 02.03.2023 tarihinde sıra cetveli yapılarak ilgililere tebliğ edildiği, söz konusu sıra cetvelinde … Vergi Dairesi’ne yer verilmediğinden bu ilgiliye 02.03.2023 tarihli sıra cetvelinin tebliğe çıkartılmadığı, İcra müdürlüğünce vergi dairesince yazılan 14.03.2023 tarihli müzekkere üzerine 14.03.2023 tarihinde ek sıra cetveli adı altında yeni bir sıra cetveli yapılmış olduğu, sıra cetveli düzenlemenin kamu düzenini ilgilendiren bir müdürlük işlemi niteliğinde olmadığı, bu nedenle icra müdürünce kendiliğinden önceki sıra cetvelinin hatalı olduğu gerekçesiyle yeni bir sıra cetveli düzenleme yetkisinin bulunmadığı, bu durumda kendisine 02.03.2023 tarihli sıra cetvelinde yer verilmeyen … Vergi Dairesi tarafından bu sıra cetveline karşı dava açılması gerektiği, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin ve Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin kararlarının da bu yönde olduğu İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden yasaya aykırı olmadığı gerekçesiyle şikayet olunan vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayet olunan vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Şikayet olunan vekili temyiz dilekçesinde; istinaf dilekçesinde ileri sürdüğü sebepleri temyiz nedeni olarak ileri sürmüştür.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, sıra cetveline şikayet istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 369 ncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 nci maddeleri, 2004 sayılı İİK’nın 140 ve devamı maddeleri

3. Değerlendirme
1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanunun 371 nci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup şikayet olunan vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanunun 370 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Şikayet olunan Mimarsinan Vergi Dairesi harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

27.03.2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu