12. Hukuk Dairesi2023 YılıHaciz

İcra Müdürlüğünce takipte taraf sıfatına haiz olmayan kişi ya da kişilerin, mevcudunun tespiti veya 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri niteliğinde olan bilgilerin elde edilmesi amacıyla herhangi bir araştırma, sorgulama veya inceleme yapılamayacağı

12. Hukuk Dairesi         2022/7743 E.  ,  2023/211 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki şikayet davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.
Kararın şikayetçi tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi … tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:
I. DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde; borçlular hakkında başlatılan ilamlı icra takibinde yapılan sorgulamalar sonucunda borcu karşılayacak tutarda mal varlığı bulunmadığının tespit edildiğini, bunun üzerine her iki borçlunun murislerinden kalacak bir miras hakkı olup olmadığının ve tespiti halinde miras haklarına haciz konulması hususunda icra müdürlüğünden murislerini gösterecek nüfus kayıtlarının UYAP üzerinden tespiti için talepte bulunulduğunu, İcra Müdürlüğünce talebin kişisel veri niteliğinde olduğu gerekçesiyle reddedildiğini, icra müdürlüğünün bu konuda yetkisinin bulunduğunu ileri sürerek icra müdürlüğü işleminin iptalini talep etmiştir.
II. CEVAP
Davalılar tarafından cevap dilekçesi sunulmamıştır.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesi’nin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; davacı tarafın ilgili icra dosyasında talebinin gerek icra müdürlüğünün bu şekilde işlem yapma yükümlülüğünün yasalarda düzenlenmemiş olması, gerekse hakkında araştırma yapılan kişinin özel hayatına müdahale teşkil edebileceğinden ilgili icra müdürlüğü tarafından red kararı verilmesinin yerinde olduğu gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
B. İstinaf Sebepleri
Şikayetçi vekili istinaf dilekçesinde; alacağına ulaşamamış olan alacaklının hukuki yararının bulunup bulunmadığının tespiti bakımından murisinin T.C. kimlik numarasının özel hayatın gizliliğine ilişkin temel haktan üstün tutulmasının kabul edilemeyeceğini, icra müdürlüğünün borçluların murisini tespit etme ve miras hakkı var ise talep halinde haciz işleme meşru hak yetkisinin olduğunu, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle kararın kaldırılmasını talep etmiştir.
C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesi’nin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; takipte taraf sıfatına haiz olmayan kişi ya da kişilerin, mevcudunun tespiti veya 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri niteliğinde olan bilgilerin elde edilmesi amacıyla herhangi bir araştırma, sorgulama veya inceleme yapılamayacağı, ilk derece mahkemesi kararı hukuka uygun olduğu ve ileri sürülen istinaf sebepleri yerinde olmadığı ileri sürülerek davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
B. Temyiz Sebepleri
Şikayetçi vekili temyiz dilekçesinde; taleplerinin borçlunun nüfus aile kayıtlarının tespiti değil sistem üzerinden varsa murisinin T.C. kimlik numarasının tespitine ilişkin olduğu, kişisel verinin açıklanması ve paylaşılmasının istinası 6698 Sayılı Yasa’nın 5. ve 28. maddelerinde açıklandığı, Yasa’nın ilgili maddelerine göre icra müdürlüğünün borçluların murisini tespit etme ve miras hakkı var ise talep halinde buna haciz işleme meşru hak ve yetkisinin olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını talep etmiştir.
C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, icra memurunun işleminin iptali istemine ilişkindir.
2. İlgili Hukuk
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, 6698 Sayılı Yasa
3. Değerlendirme
1.Bölge Adliye Mahkemeleri’nin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,
Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,
Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
16/01/2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu