Haciz&MuhafazaYargıtay Kararları

İcra dairesinden gönderilenler dışında başka bir kurumdan intikal eden icra işlemlerinin uygulanma imkanı bulunmaması sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından ikramiyenin borçluya ödenmesinde usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığı

İcra dairesinden gönderilenler dışında başka bir kurumdan intikal eden icra işlemlerinin uygulanma imkanı bulunmaması sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından ikramiyenin borçluya ödenmesinde usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığı-

Taraflar arasındaki ilk derece mahkemesinde görülen tazminat davasında verilen davanın reddine ilişkin hüküm hakkında Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; esas yönünden istinaf isteminin REDDİNE ilişkin kararın, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü;

-K A R A R-

Davacılar vekili; müvekkili ile dava dışı olan Y. K. arasında alacak verecek ilişkisi olması ve borcun zamanında ödenmemesi nedeni ile Tarsus 1. İcra Müdürlüğünün 2010/1813 esas sayılı takip dosyası ile icra takibi başlatıldığını, takibin kesinleşmesinden sonra borçlunun maaşına ve emekli olması halinde alacağı emekli ikramiyesine haciz konulması yönündeki alacaklı vekili talebinin icra müdürünce kabul edildiğini, bu hususta ilgili PTT müdürlüğüne müzekkere yazılarak borçlunun maaş, ikramiye ve alacaklarının tamamına haciz konulduğunu, PTT müdürlüğünden ilgili yazı gereği borçlunun maaşından kesinti yapılmak üzere dosyanın sıraya alındığının belirtildiğini, müdürlük tarafından yapılan maaş kesintilerinin dosyaya gönderildiğini, ancak borçlunun isteği üzerine emekliye ayrılması üzerine maaşı üzerindeki haczin kalktığını, borçlunun emekli olması ile hak etmiş olduğu emekli ikramiyesinin davacının alacaklı olduğu icra dosyasına ödenmesi gerekirken Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından borçlu Y. K.’ın kendisine ödendiğini belirterek borçlu Y. K.’ın emekli olduğunda hak etmiş olduğu ikramiye alacağının Tarsus 1. İcra Müdürlüğü’nün 2010/1813 esas sayılı dosyasına ödenmemesinden ötürü müvekkilinin tahsil edememiş olduğu ikramiye alacağının mevduata uygulanacak en yüksek faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsili isteminde bulunmuştur.

Davalı Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. vekili; müvekkilinin gereken bildirimleri Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve icra müdürlüğüne yaptığını belirterek, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekili; müvekkili kurum tarafından tesis edilen işlemlerin ilgili yasa ve mevzuat hükümlerine uygun olduğunu, kurum ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanmış olan 14.05.2012 tarihli protokol çerçevesinde kurumlarının Mali Yönetim Sistemi (MOSİP) ile Adalet Bakanlığı tarafından işletilen UYAP sistemi arasında elektronik ortamda bağlantı tesis edildiğini, müvekkili olan kurumda herhangi bir hak edişi bulunan kişiler hakkında icra daireleri tarafından alınan haciz kararlarının da bu bağlantı üzerinden kurumlarına gönderilmesi gerektiğini, yine Adalet Bakanlığı B. İşlem Dairesi’nin 26.11.2013 tarihli yazısının UYAP-SGK Haciz Entegrasyon İşlemleri başlıklı 3. maddesi gereğince “mevcut kamu çalışanlarının emekli olması halinde, emekli ikramiyesine haciz konulmasına yönelik haciz işlemlerinde bundan böyle SGK ile yazışma yapılmaksızın ekran üzerinden işlemler yerine getirilebilecektir” denildiğini, ilgili yazı ve protokol gereği icra işlemlerinin icra müdürlükleri tarafından yapıldığını, PTT müdürlüğü tarafından kuruma gönderilen müzekkerelerin bu nedenle iade edildiğini belirterek, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

İlk derece mahkemesince, gerek borçlunun emekliye ayrıldığı tarih olan 19.03.2014, gerekse emekli ikramiyesinin ödendiği tarih olan 14.04.2014 tarihinde emekli ikramiyesine icra müdürlüğü tarafından usulünce konulmuş bir haciz bulunmadığı, yapılan işlemlerde davalı tarafların herhangi bir ihmallerinin de bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, davacı vekilinin istinaf başvurusu üzerine de bölge adliye mahkemesi ilgili hukuk dairesince icra dairesinden gönderilenler dışında başka bir kurumdan intikal eden icra işlemlerinin uygulanma imkanı bulunmaması sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından ikramiyenin borçluya ödenmesinde usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığı, davalı Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin de üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirdiği gerekçesiyle başvurunun esastan reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve HMK 355. maddesindeki kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp karar verilmiş ve verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına, özellikle ilgilinin muvafakati olması kaydıyla icra dairesinden gönderilenler dışında başka bir kurumdan intikal eden icra işlemlerinin uygulanma imkanı bulunmaması ve davacının, dava dışı alacaklıya karşı başlatmış olduğu icra dosyasında gerekli haciz işlemlerinin yapılması ve takibin devam ediyor olmasına göre davacı vekilinin yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün HMK 370/1. maddesi gereğince ONANMASINA, HMK 373. maddesi uyarınca dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine, aşağıda dökümü yazılı 14,90 TL kalan onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 13/09/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

4. HD. 13.09.2021 T. E: 2019/2705, K: 4454

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu