Damga VergisiÖzelgeler

İcra Dairelerince Resmi Daireler(Güvence Hesabı) Namına Şahıslara Ödenen Paralar İçin Düzenlenen Makbuzlar

T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı    :  67630374-155.01.05.03[2019]-E.15683                                                                          17/08/2020

Konu : İcra Dairelerince Resmi Daireler(Güvence Hesabı) Namına Şahıslara Ödenen Paralar İçin Düzenlenen Makbuzlar

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesiyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde kurulan ve faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından denetlenen Güvence Hesabının borçlu sıfatıyla taraf olduğu icra dosyalarındaki borçlarından dolayı, Müdürlüğünüzce adı geçen hesap namına şahıslara yapılan ödemelerde, 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/d fıkrası gereğince damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmî dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmî daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadî işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/d fıkrasında, icra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzların damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

            5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesinde, bu Kanunun 13 üncü maddesi, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ihdas edilen zorunlu sorumluluk sigortaları ile bu Kanunla mülga 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş olan zorunlu sigortalara ilişkin olarak aşağıdaki koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde Güvence Hesabı oluşturulacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-d  fıkrası uyarınca yalnızca resmi daireler namına şahıslara yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi tutulması mümkün bulunmakta olup, bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamında resmi daire sayılmayan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan Güvence Hesabının borçlu olduğu icra dosyalarında, Müdürlüğünüzce alacaklı tarafa yapılacak ödemeler sebebiyle düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başa dön tuşu