12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarHakem Kararlarının İcrasıTakip Açılış

İCC’nin ‘uluslar arası tahkim mahkemesi’ sıfatıyla vermiş olduğu kararlar 4686 sayılı kanun hükümlerine tabi olunmakla beraber, icra edilebilirliği, asliye hukuk mahkemesinden alınacak belgeye bağlı olduğu, bu husus tamamlanmadan infaz olunamayacağı–

İCC’nin ‘uluslar arası tahkim mahkemesi’ sıfatıyla vermiş olduğu kararlar 4686 sayılı kanun hükümlerine tabi olunmakla beraber, icra edilebilirliği, asliye hukuk mahkemesinden alınacak belgeye bağlı olduğu, bu husus tamamlanmadan infaz olunamayacağı–


Borçlu şikayetinde “alacaklı tarafından infazı istenen uluslar arası tahkim kararının kesinleşmeden infaz kabiliyeti olmadığını, bu konuda mahkeme ilamı dahi bulunmadığını ve takipte alacağın TL karşılığının gösterilmediğini” iddia etmiştir. Mahkemece “takibe konu hakem kararının ilam mahiyetinde olmadığından ve takip talebinde alacağın TL karşılığının gösterilmediği”nden bahisle icra takibi iptal edilmiştir. 4686 sayılı Kanunun 1. madde son fıkrasına göre, “21.1.2000 tarihli 4501 sayılı Kamu Hizmetleri ile ilgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda, tahkim yoluna başvurulması haliinde, bu uyuşmazlıkların Milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi de bu kanuna tabidir.” Taraflar arasındaki sözleşme de bu madde kapsamında bir sözleşmedir. Keza, Tahkim Kurulu İCC’de kararını “Uluslar arası Tahkim Mahkemesi” olarak vermiştir. Dolayısıyla takibe dayanak tahkim kararı 4686 sayılı Yasa hükümlerine tabidir. Ayrıca takip talebinde alacak 10.860.865.000 TL olarak gösterilmiştir. Mahkemenin gerekçesi açıklanan nedenlerle yerinde değildir. 4686 sayılı Kanunun 8. maddesinde, “tarafların tahkim sırasında uygulanacak kuralları bu kanunun emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbestçe kararlaştırabilecekleri” belirtilmiştir. Yine 4686 sayılı Kanunun 15. maddesinin A fıkrasının 4. bendinde “tahkim kararına karşı Asliye Hukuk Mahkemesinde iptal davası açılabileceği ve iptal davasının açılmasıyla hakem kararının icrasının kendiliğinden duracağı” vurgulanmıştır. Öte yandan, 15. maddesinin B fıkrasının 1. bendinde, “iptal davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinden sonra asliye hukuk mahkemesince, hakem kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin bir belgenin istemde bulunan tarafa verileceği” 2. bendinde ise “iptal davasından feragat halinde dahi asliye hukuk mahkemesinin hakem kararına icra edilebilir olduğuna dair bir belge alınmasının zorunlu olduğu ve asliye hukuk mahkemesince bu belge verilirken, uyuşmazlığın Türk Hukukuna göre tahkime elverişli olup olmadığının ve kararın kamu düzenine aykırı olup olmadığının denetleneceği” düzenlenmiştir.

Tüm bu olgular karşısında ICC’nin Uluslar arası Tahkim Mahkemesi sıfatıyla vermiş olduğu uyuşmazlığa konu karar 4686 sayılı Yasa hükümlerine tabi bulunmakla beraber icra edilebilirliği, asliye hukuk mahkemesinden alınacak belgeye bağlı olduğundan, anılan husus tamamlanmadan infaz olunamaz. Mahkemece takibin bu gerekçe ile iptal edilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile iptal edilmesi doğru değil ise de sonuçta takip iptal edildiğinden sonucu doğru mahkeme kararının onanması gerekmiştir.

12. HD. 1.7.2004 T. E:12720, K:17364

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu