12. Hukuk Dairesi2022 YılıÜçüncü Şahsın İstihkak İddiası (İİK 97)Üçüncü Şahsın Zilyedliği (İİK 99)

Haciz sırasında borçlunun haciz mahallinde bulunmaması, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adresin haciz mahallinden farklı bir adres olması, mahcuz malların borçlunun yedinde haczedilmemesi, haciz mahallinin borçlu tarafından işletildiğine dair belge bulunmaması, mülkiyet karinesinin istihkak iddia eden üçüncü kişi yararına olduğu gerekçesi ile üçüncü kişinin İİK’nın 97-99. maddelerinin uygulanmasına ilişkin yapığı şikayetin kabulü gerektiği-

  T.C.
YARGITAY 
12. Hukuk Dairesi

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2021/6759
KARAR NO : 2022/1022
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 04/11/2020
NUMARASI : 2020/1073-2020/1904

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Talep, üçüncü kişinin açtığı İİK’nın 97-99. maddelerinin uygulanmasına ilişkin şikayete ilişkindir. Mahkemece, haciz sırasında borçlunun haciz mahallinde bulunmaması, borçluya ödeme emrinin tebliğ edildiği adresin haciz mahallinden farklı bir adres olması, mahcuz malların borçlunun yedinde haczedilmemesi, haciz mahallinin borçlu tarafından işletildiğine dair belge bulunmaması, mülkiyet karinesinin istihkak iddia eden üçüncü kişi yararına olduğu gerekçesi ile şikayetin kabulüne, 3.1.2020 tarihli haczin İİK’nın 99. maddesine göre yapılmış sayılmasına karar verilmiş, karara karşı alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. Bölge Adliye Mahkemesince, davalı alacaklının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş, karar alacaklı tarafından temyiz edilmiştir.
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararında yazılı gerekçelere göre davalı alacaklının yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. Ne var ki, icra mahkemesince yapılacak değerlendirmede, haczin İİK’nın 99. maddesine göre yapılmış olduğu sonucuna ulaşılması halinde, İİK’nın 99. maddesine göre işlem yapılması için dosyanın icra müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmesi gerekirken haczin İİK’nın 99. maddesine göre yapılmış sayılmasına karar verilmesi doğru olmamış ise de yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 4.11.2020 tarih ve 2020/1073 E.- 2020/1904 K. sayılı kararının, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 373/1. maddeleri uyarınca KALDIRILMASINA, Bursa 10. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 11/02/2020 tarih ve 2020/34 Esas – 2020/89 Karar sayılı kararının hüküm bölümünün 3. fıkrasının “…Bursa 10. İcra Müdürlüğü’nün 2019/3500 esas sayılı dosyası üzerinden yapılan 03/01/2020 tarihli haczin İİK 99. maddesine göre yapılmış sayılmasına, “şeklindeki kısmının çıkartılarak” yerine “.. Bursa 10. İcra Müdürlüğü’nün 2019/3500 esas sayılı dosyası üzerinden yapılan 03/01/2020 tarihli hacizle ilgili olarak İİK’nın 99. maddesine göre işlem yapılması için dosyanın icra müdürlüğüne gönderilmesine ..’’ ibaresinin yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nın 370/2. maddesi uyarınca ONANMASINA, karar düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 02.02.2022 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu