12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarHakem Kararlarının İcrasıİlam Niteliğindeki BelgelerTakip Açılış

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Kararlarının kesin olmasına rağmen ‘ilam’ hükmünde olmadığı–

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Kararlarının kesin olmasına rağmen ‘ilam’ hükmünde olmadığı–

Borçlu ile alacaklı Emlak Bankası Spor Kulübü Derneği arasında imzalanmış olan 2.8.1999 tarihli sözleşmeden kaynaklanan “25.000 YTL alacağın faizi ile birlikte tahsili hususunda, T.B. Federasyonu tarafından 3.7.2006 tarihinde ödenmesi gerektiğinden bahisle karar verildiği, bu karara İstanbul Emlak Bankası Spor Kulübü Derneği tarafından 3289 sayılı Yasanın ek 9. maddesi gereğince itiraz edildiği, İtirazın Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından 24.11.2007 tarihinde Tahkim Kurulu kararının 17. maddesi uyarınca reddine karar verildiği, yukarıda belirtilen Basketbol Federasyon kararının takip konusu yapıldığı” anlaşılmıştır.

Görüldüğü gibi; taraflar arasındaki sözleşmenin ilgili hükümleri uyarınca ve anılan 3289 sayılı Kanun Hükümleri dikkate alındığında, borçlu klüb aleyhine alacaklı tarafından alacağı olduğuna ilişkin verilen Federasyon kararının itiraz üzerine Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulunca verilen 24.11.2007 tarihli onama kararı ile kesinleştiği sabittir.

Söz konusu Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu kararı ilgili kanundan ve taraflar arası sözleşmeden kaynaklanan kesinliği sadece, “bu kararların başka bir merci nezdinde tartışma ve uyuşmazlık konusu yapılmayacağı” anlamında olup, bu kesinlik söz konusu karara ilam niteliği kazandırmaz (Hukuk Genel Kurulunun 2004/13-722 E. – 2004/707 K. sayılı kararı).

İİK’nın 38. maddesinde ilamların icrasına tabi olan belgeler tahdidi olarak sayılmış olup, bu belgeler arasında yukarıda açıklanan tipte Tahkim Kararları belirtilmemiştir. Zira “Türkiye Basketbol Federasyonu kararlarının ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu kararlarının, HUMK’un 516 ve 536. madde hükümlerine tabi olduğuna dair” 3289 sayılı Yasada bir hüküm yoktur.

Bu durumda, HUMK’un tahkimi düzenleyen hükümleri dikkate alındığında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kararlarının bu nitelikte hakem kararları olmadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla takip konusu tahkim kararı “ilam hükmünde bir belge” niteliği taşımadığından, ilamlı icra yoluyla takip yapılamaz.

Mahkemece “şikayetin kabulü ile takibin iptaline” karar vermek gerekirken, reddi isabetsizdir.

12. HD. 20.10.2008 T. E:14740, K:17801

Başa dön tuşu