2023 YılıBAM Konya 7. Hukuk DairesiTebligat

Emredici nitelikteki bu düzenlemelerden kaynaklanan yasal zorunluluğa aykırı olarak, vekili varken asile gönderilen gerekçeli karara ilişkin tebligat yok hükmünde olup, sonuç doğurmaz. Şu hale göre, vekil ile takip edilen işlerde vekile tebligat zorunlu olduğundan, asile yapılan tebligatın usulüne uygun olup olmaması da sonuca etkili değildir.

T.C.
KONYA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
7. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2023/564
KARAR NO : 2023/666

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : BEYŞEHİR İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 14/03/2023
NUMARASI : 2023/31 ESAS 2023/30 EK KARAR

No:11 İç Kapı No:2 Beyşehir/ KONYA
DAVANIN KONUSU : Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
KARAR TARİHİ : 02/05/2023
KARAR YAZIM TARİHİ : 02/05/2023
Yukarıda tarih ve numarası yazılı ilk derece mahkeme kararı aleyhine istinaf yasa yoluna başvurulmuş olmakla, Dairemizce HMK’nun 353. maddesi gereğince dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda dosyadaki belgeler okundu, incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İSTEM: Davacılar vekili dava dilekçesinde; şikayete konu takip dosyasında müvekkillerinin alacaklı ya da borçlu olmadıklarını, alacaklı yada borçluya borcunun da bulunmadığını,
Müvekkillerinin borçlu ………şirketi ile yapmış olduğu kat karşılığı inşaat sözleşmesinin iptal aşamasında olduğunu, müvekkillerinin inşaatı devam ettirmeyen davalı Dufa şirketine Beyşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/692 Esas dosyası ile sözleşmenin iptali ve hacizlerin terkini davası açtığını,
Huzurdaki davaya konu icra dosyasında söz konusu sözleşmeye ilişkin olarak alacaklı tarafça haciz talebinde bulunulduğunu, icra dairesince müvekkillerinin borçlu ……şirketiyle yaptığı Beyşehir 1. Noterliği 22/08/2019 tarih, 7241 yevmiye numaralı Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi gereği ………..İlçesi ………..Mah. 1088 Ada, 2 parsel numaralı taşınmazda bulunan tüm taşınmazlara haciz koyulduğunu, haciz kabul edilmemekle birlikte sözleşmede arsa sahibi olan müvekkillerine düşecek daire/bağımsız bölümlere haciz konulmasının anlaşılamadığını, müvekkillerine düşmüş dairelerin tapu takyidatında hacizlerin açıkça görüldüğünü,
Hukuka aykırılığın giderilmesi için icra dosyasına 21/02/2023 tarihli dilekçe ile başvurulduğunu, icra müdürlüğünce alınan 21/02/2023 tarihli karar ile hukuki mesnetten uzak gerekçelerle talebin reddedildiğini belirterek, 21/02/2023 tarihli kararın kaldırılmasına, müvekkilleri üzerine kayıtlı olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde de müvekkillerine düşen, Beyşehir İlçesi Müftü Mah. 1088 Ada, 2 parsel numaralı taşınmazda kain: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 bağımsız bölümler üzerindeki hacizlerin kaldırılmasını talep etmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ :
Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda: İcra dosyasının incelenmesinde alacaklının talebi üzerine Müftü Mahallesi 1088 ada 2 parsel sayılı taşınmazda bulunan 04/12/2020 tarih 13441 yevmiyeli kat karşılığı inşaat sözleşmesi üzerine haciz konulduğu, anılan sözleşmenin işbu dosya davacıları ile icra dosyası borçlusu DUFA şirketi arasında imzalanan sözleşme olduğu anlaşılmakla birlikte, icra müdürlüğünce yapılan haciz işleminin doğrudan davacılara düşen bağımsız bölümlere değil, kat karşılığı inşaat sözleşmesi üzerine, dolayısıyla bu sözleşme gereği müteahhit olan borçluya düşecek daireler üzerine konulduğu, buna göre yapılan haciz işlemlerinin hukuka aykırı bir yön olmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.
14/03/2023 Tarihli İstinaf Başvuru Değerlendirme Kararında: Kararın 6100 sayılı HMK’nın 341. maddesi gereğince kesin olarak verildiği anlaşıldığından davacılar vekilinin istinaf talebinin reddine karar verildiği görülmüştür.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ :
Davacılar vekili ek karara yönelik başvuru dilekçesinde :
Ek kararın usule ve yasaya aykırı olduğunu, 13/03/2023 tarihli istinaf dilekçesini aynen tekrar etiğini belirterek, Beyşehir İcra Hukuk Mahkemesi 2023/31 Esas, 2023/30 Karar numaralı dosyasında istinaf talebinin reddine dair verilen 14/03/2023 tarihli kararın kaldırılmasına, davanın kabulüne karar verilmesini, aksi kanaatte hükmün müvekkilleri lehine bozularak dosyanın yerel mahkemesine gönderilmesini talep ettiği görülmüştür.

DELİLLER : Beyşehir İcra Dairesinin 2021/773 E. sayılı takip dosyası.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ,HUKUKİ SEBEPLER ve GEREKÇE:
I- Şikayetçilerin 14/03/2023 tarihli ek karara yönelik istinaf başvurularının incelenmesinde;
Şikayetin konusu, ………İlçesi …….Mah. 1088 Ada, 2 parsel numaralı taşınmazda kain: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17 bağımsız bölümler üzerindeki haczin kaldırılması olduğundan, mahkeme kararının, miktar bakımından kesin olup olmadığının tespitinde şikayete konu taşınmazların değeri esas alınır.
Şikayete konu taşınmazların değeri belirsiz olup, uyuşmazlık hakkında verilen kararın miktar itibariyle kesin nitelikte olmadığı anlaşıldığından, ilk derece mahkemesinin 14/03/2023 tarihli ek kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü ile bahse konu ek kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.
II- Şikayetçilerin 08/03/2023 tarihli gerekçeli karara yönelik istinaf başvurularının incelenmesinde;
Görev konusu, hak düşürücü süre, kesin hüküm itirazı, harç ve maddi hataya dayanan bozma kararlarına uyulmasında olduğu gibi kamu düzeni ile ilgili konularda usuli kazanılmış haktan söz edilemez. (Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü-6. Baskı, cilt 5, 2001)

Taraf teşkili dava şartı olup, davanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir. Mahkemenin dava dilekçesini ve duruşma gününü taraflara kendiliğinden tebliğ edip taraf teşkilini sağlaması Hukuk Muhakemeleri Kanununun amir hükmü gereğidir.
Bununla birlikte 7201 sayılı Tebligat Kanununun 11 ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 18. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde, tebligatın vekile yapılması zorunludur.
Emredici nitelikteki bu düzenlemelerden kaynaklanan yasal zorunluluğa aykırı olarak, vekili varken asile gönderilen gerekçeli karara ilişkin tebligat yok hükmünde olup, sonuç doğurmaz. Şu hale göre, vekil ile takip edilen işlerde vekile tebligat zorunlu olduğundan, asile yapılan tebligatın usulüne uygun olup olmaması da sonuca etkili değildir.
Somut olayda, Beyşehir İcra Dairesinin 2021/773 E. sayılı dosyasının incelenmesinde; alacaklı ……….Kuz’un vekili aracılığı ile temsil edildiği, Av. ……………..Göksu’nun dosya içerisinde vekaletnamesinin bulunduğu, vekilin azil ya da istifasına dair herhangi bir evrak bulunmadığı, yine 3. kişiler vekilinin şikayet dilekçesinde de alacaklının vekiline ilişkin bilgilere yer verildiği görülmektedir.
O halde, yapılacak yargılamada alacaklının vekili ile temsil edilmesi gerektiği halde Mahkemece, dava dilekçesi davalı alacaklı vekiline tebliğ edilmeden, davalı tarafa savunma hakkı verilmeden ve delilleri toplanmadan karar verildiği, yine gerekçeli kararın da vekil varken asile tebliğ edildiği görülmekle, yargılama sırasında hukuki dinlenilme hakkı ile silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği anlaşılmıştır.
Netice olarak, ilk derece mahkemesince, usulüne uygun şekilde taraf teşkili sağlanmadan karar verilmesi Dairemizce yerinde görülmediğinden HMK’nun 353/1-a-4. maddesi gereğince aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan neden ve gerekçelerle,
1- Davacılar vekilinin Beyşehir İcra Hukuk Mahkemesi’nin 14/03/2023 tarih 2023/31 E. 2023/30 K. sayılı ek kararına ilişkin istinaf başvurusunun kabulü ile, istinaf isteminin reddine dair bahse konu EK KARARIN KALDIRILMASINA,
2- Davacıların istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-a-4. maddesi gereğince KABULÜ ile, esası incelenmeksizin Beyşehir İcra Hukuk Mahkemesi’nin 08/03/2023 tarihli 2023/31 Esas 2023/30 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,
3- Dosyanın; gerekçede belirtilen eksiklikler giderilerek yeniden yargılama yapılması için HMK’nın 353/1-a-4. maddesi gereğince mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,
4- İstinaf başvurusu nedeniyle yatırılan 179,90 TL istinaf karar harcının ilk derece mahkemesinden talep edilmesi halinde istinaf edene iadesine,
5- İstinaf başvurusu için yapılan sair giderlerin mahkemesince verilecek nihai kararla hüküm altına alınmasına,
6- İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından, istinaf yoluna başvuran taraf yararına vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,
Dair, HMK’nın 353/1-a-4. maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda oy birliğiyle KESİN olarak karar verildi.02/05/2023

Başa dön tuşu