12. Hukuk Dairesi2018 YılıFaiz

Döviz alacaklarında dava tarihinden takip tarihine kadar işleyecek yasal faizinden anlaşılması gereken 3095 Sayılı Yasanın 4/a maddesi gereğince Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranıdır.

12. Hukuk Dairesi         2018/8355 E.  ,  2018/12612 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının bozulmasını mutazammın 31/10/2017 tarihli ve 2015/11216 Esas – 2017/14186 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;Borçlu vekili, dayanak ilamda 7.500 … Sterlininin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verildiği halde icra takibinde 7.500… Sterlininin dava tarihi itibariyle Türk Lirası karşılığı olarak 15.600,00 TL hesaplandığını ve açıklaması belirtilmeden dava tarihinden itibaren işlemiş yasal faiz talep edildiğini, yabancı para alacağı faizinin, ilam dava tarihinden itibaren takip tarihine kadar yabancı para cinsinden tahakkuk ettirilerek bulunacak rakamın takip tarihi itibariyle paraya çevrilmesinin gerektiğini, 3095 Sayılı Yasanın 4/a maddesi gereğince yabancı para borcunun faizinde Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranının uygulanması gerektiğini, Borçlar Kanununun 101. maddesi uyarınca muaccel bir borcun borçlusunun alacaklının ihtarı ile mütemerrit olacağı belirtilmesine rağmen alacaklının borçlu şirketi temerrüte düşürmeden takip başlattığını, dayanak ilamda yer alan 7.500 İngiliz Sterlininin borçlu müvekkili tarafından 25.09.2003 tarihinde verilen karar uyarınca 23.09.2004 tarihinde Vakıflar Bankası … Şubesine teminat olarak yatırıldığını belirterek icra emrinin iptaline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece; hükme esas alınan bilirkişi raporu doğrultusunda fazla talepler yönünden icra emrinin iptali ile icra emrinin 52.352,23 TL olarak düzeltilmesine karar verilmesi üzerine hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiş, Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 31.10.2017 tarih ve 2015/11216 E-2017/14186 K. sayılı ilamı ile dayanak ilamın faize ilişkin hükmünün infaz kabiliyeti olmadığından, icra takibinin yabancı para alacağının fazine ilişkin kısmının iptaline karar verilmesi gerektiği nedeniyle hükmün bozulduğu, bu defa alacaklının karar düzeltme yoluna başvurduğu anlaşılmaktadır.Dava yabancı para alacağından kaynaklanan ilamlı takipte faize itiraz olup, dayanak ilamda 7.500 İngiliz Sterlininin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsiline karar verilmiş, alacaklı tarafından alacak takip tarihindeki TL karşılığı ve bu TL karşılığının dava tarihinden takip tarihine kadar işlemiş TL’ye uygulanan yasal faiziyle takibe konmuş, bu husus borçlu tarafından şikayete konu edilmiştir.Somut olayda; borçlu yabancı para cinsiyle hükmedilen alacağı TL ye çevirerek takibe koyduğundan tarcih hakkını TL cinsinden para alacağı olarak kullanmıştır. Takipte işleyecek faize TL üzerinden yasal faiz uygulanmasında yasaya aykırılık yoktur ancak; 7500 … Sterlininin dava tarihinden takip tarihine kadar işleyecek yasal faizinden anlaşılması gereken Dairemiz uygulamasına göre 3095 Sayılı Yasanın 4/a maddesi gereğince Devlet Bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı esas alınarak, hesaplanacak faiz olup, mahkemece bu doğrultuda fazi miktarının bilirkişiye hesaplattırılarak karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz ve maddi hataya dayalı bozma kararının hatalı olduğu anlaşıldığından karar düzeltme isteminin kabulü ile mahkeme kararının yukarıdaki gerekçeyle bozulmasına karar vermek gerekir.
SONUÇ: Alacaklının karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 31.10.2017 tarih ve 2015/11216 E-2017/14186 K. sayılı bozma ilamının kaldırılmasına ve mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 03/12/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu