Görüş Yazıları

Değişiklik Öncesi Hacizlere İlişkin Satış Giderleri Tarifesinin Uygulanması

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Mevzuat Genel Müdürlüğü

Sayı : E.39510391-2015-271.01.01-176/1036 03.02.2023
Konu : Görüş Bildirimi

İCRA İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere 24/11/2021 tarihli ve 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 106 ncı maddesi; “Alacaklı veya borçlu, hacizden itibaren bir yıl içinde haczolunan malın satışını isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı da bu hükme tabidir. Bir yıllık süre içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkındaki satış isteme süresi, satış isteyen alacaklı bakımından birinci fıkrada belirtilen sürenin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzar. Satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamının peşin olarak yatırılması zorunludur. Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak yatırılması zorunludur. Kıymet takdiri ve satış giderlerinin, sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından ilaveten muhafaza giderinin tamamı, satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır. Bu maddede belirtilen giderler Adalet Bakanlığınca her yıl yürürlüğe konulan tarifede belirlenir.” şeklinde değiştirilmiştir.
Yine aynı Kanunla İcra ve İflas Kanununa eklenen Geçici 18 inci maddede; “106 ncı madde uyarınca çıkarılacak tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce satış talep edilmiş olmasına rağmen kıymet takdiri ile muhafaza ve satış giderlerinin tamamının yatırılmadığı hâllerde bu tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde tarifede belirlenen giderlerin yatırılması zorunludur. Bu süre içinde giderler peşin olarak yatırılmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.
İcra ve İflas Kanununun 106 ve Geçici 18 inci maddesinde bahsi geçen satış giderleri tarifesi 8/3/2022 tarihli 31772 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle ilgili Tarifenin yürürlüğe girdiği 8/3/2022 tarihinden önce satış talep edilmiş olmasına rağmen kıymet takdiri ile muhafaza ve satış giderlerinin tamamının yatırılmadığı takiplerde, 8/3/2022 tarihinden itibaren bir yıl içinde tarifede belirlenen giderlerin yatırılması, aksi halde bu takiplerde yapılmış olan satış talebinin vaki olmamış sayılması zorunludur.
Uygulamada herhangi bir sorun yaşanmaması ve hak kayıplarının oluşmaması açısından geçici maddede belirtilen sürenin yaklaştığı hususunun icra dairelerine hatırlatılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu