19. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarHacze İştirakSıra Cetveli

Davacı alacaklıların alacağı işçi alacağıdır. İşçi alacakları iflas halinde İİK.nun 206. maddesinin birinci sırasında imtiyazlı ise de, hacze iştirak halinde haciz tarihi önce olan adi alacaklıların önüne geçemez.

T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi

E:2005/445
K:2005/3091
T:24.03.2005

2004 s. Yasa m. 100,206

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılardan Çakabey Vergi Dairesi ve Yapı ve Kredi Bankası ile müdahil M…… Kavak vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Davacı alacaklıların alacağı işçi alacagıdır. İşçi alacakları iflas halinde İİK.nun 206. maddesinin birinci sırasında imtiyazlı ise de, hacze iştirak halinde haciz tarihi önce olan adi alacaklıların önüne geçemez. Ancak İİK.nun 100. maddesinde sayılan belgelere dayanarak işçi alacakları bu hukme göre istirak edip bir derece meydana getirirler ve bu derece icindeki sıra İİK.nun 206. maddesine gore belirlenir. Davacı alacaklının alacakları İİK.nun 100. maddesinde sayılan belgelerden bırine dayanmadığından ilk hacze iştirak edemez.
Mercii Hakimliğince bu yönler gözetilerek şikayetin reddi gerekirken yazılı gerekceyle kabulünde isabet görulmemiştir.
2- İhale alıcısı Mehmet Kavak’ın temyizine gelince;
Kural olarak ihale alıcısının sıra cetveline itiraz hakkı mevcut değildir. İhale konusu malın aynından doğan vergi alacagının satıs bedelinden ayrılıp öncelikle odenmesi gerekir.
İcra mahkemesınce ihale şartnamesi de getirtilip öncelikle ayrılması gereken bir vergi alacağı bulunup bulunmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmelidir.
SONUÇ : Yukarıda ( 1 )nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Vergi Dairesi yararına, ( 2 )nolu bentte açıklanan nedenlerle Mehmet Kavak lehine BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 24.3.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu