12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi Yıllarİhtiyati Haciz

Borçlunun, teminatsız ya da belirli bir taşınmaz ya da teminat mektubunun teminat olarak gösterilmesi karşılığında banka hesapları üzerindeki ihtiyati haczin kaldırılması talebinin teminat karşılığında ihtiyati haczin kaldırılması niteliğinde “aşkın haciz şikayeti” sayılacağı-

Borçlunun, teminatsız ya da belirli bir taşınmaz ya da teminat mektubunun teminat olarak gösterilmesi karşılığında banka hesapları üzerindeki ihtiyati haczin kaldırılması talebinin teminat karşılığında ihtiyati haczin kaldırılması niteliğinde “aşkın haciz şikayeti” sayılacağı-

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu aleyhine ihtiyati hacze dayalı kambiyo senetlerine mahsuz icra takibine geçildiği, borçlu icra mahkemesine  başvurusunda, takip dosyasında, teminatsız ya da belirli bir taşınmaz ya da teminat mektubunun teminat olarak gösterilmesi karşılığında banka hesapları üzerindeki haczin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece istemin aşkın haciz şikayeti olarak değerlendirilip şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

İİK’nun 266. maddesinde; borçlunun, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehni yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebileceği hükme bağlanmıştır. A.an madde gereğince, borçluların ihtiyati haczin kaldırılmasını talep edebilmeleri için, tüm dosya borcunu karşılayacak miktarda ve anılan maddede yazılı olan teminatların gösterilmesi gerekir.

6100 Sayılı HMK’nun ”Taleple Bağlılık İlkesi” başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrasında; ”Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir” hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda mahkemece, taleple bağlılık ilkesi gereğince istemin, İİK’nun 266. maddesine dayalı teminat karşılığında ihtiyati haczin kaldırılması niteliğinde olduğu gözetilip, anılan madde doğrultusunda inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, talebin aşkın haciz şikayeti olduğu kabul edilerek, şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

12. HD. 16.04.2015 T. E:2014/34491, K:2015/9911

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu