12. Hukuk Dairesi2023 YılıÜçüncü Şahsın Zilyedliği (İİK 99)

Borçlunun haciz yapılan yerde anne ve babasının yaşıyor olması nedeni ile malların borçlu ile üçüncü şahsın birlikte ellerinde bulundurduklarını ispat için yeterli olmadığı,

T. C.
Y A R G I T A Y
1 2 . H U K U K D A İ R E S İ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L Â M I

Esas No : 2022/9641
Karar No : 2023/2264

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 13.05.2022
SAYISI : 2021/2741 E., 2022/1494 K.

DAVA TARİHİ : 11.02.2021
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
TEMYİZ EDEN : Davacı/Alacaklı
İLK DERECE MAHKEMESİ : İstanbul 18. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 14.07.2021
SAYISI : 2021/149 E., 2021/1172 K.

Taraflar arasındaki memur muamelesini şikayetten dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin reddine karar verilmiştir.

Kararın şikayet eden-alacaklı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince davacının istinaf başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayet eden-alacaklı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde; 21.01.2021 tarihinde uygulanan haciz işleminde haczedilen mahcuzlar için borçlunun annesi …………Uslu tarafından istihkak iddiası ileri sürüldüğünü, söz konusu haciz işleminde ileri sürülen istihkak iddiası için İİK 99 maddesinin uygulanmasının hukuka ve somut olaya aykırı olduğunu, zira; haciz mahalline girilmeden önce güvenlikten borçlu sorulduğunu, güvenlik haciz mahallinde borçlu osman uslu’nun oturduğunu beyan ederek haciz ekibini haciz mahalline yönlendirdiğini, mahalle girildiğinde borçlunun babası hacze ve işlemlere mukavemet gösterdiğini, istihkak iddia eden 3. kişi borçlunun annesi olup, borçlu ile 3. kişi arasında hukuki fiili organik bağın bulunduğunu, 3. kişinin istihkak iddiasının soyut ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, istihkak iddia edilen mahcuzlara ilişkin fatura dahi sunulmadığını beyanla icra müdürlüğünün 01.02.2021 tarihli kararının iptaline ve takibin devamına karar verilmesi talep etmiştir.

II. CEVAP
Dosya üzeri karar verildiğinden cevap dilekçesi sunulmamıştır.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; icra dosyasının incelenmesinde; borçluya ödeme emrinin ”…………Mah. Eski ………Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul” adresinde tebliğ edildiği, 21.01.2021 tarihinde yapılan haczin farklı bir adreste yapıldığı, adreste borçlunun da hazır olmadığının görüldüğü, borçlunun annesinin istihkak talebi ileri sürdüğü, mahallinde haciz işlemi yapıldığı, borçlunun haciz yapılan yerde anne ve babasının yaşıyor olması nedeni ile malların borçlu ile üçüncü şahsın birlikte ellerinde bulundurduklarını ispat için yeterli olmadığı, borçlunun fotoğraflarının bulunmasının ise hayatın tabiyatı gereği olduğu, bununla birlikte borçluya ait haciz mahallinde kıymetli evrakta bulunmadığı, bu kapsamda haczin borçlu ile üçüncü şahsın birlikte ellerinde bulundurdukları mallara yönelik yapıldığının kabulü mümkün olmamakla alacaklıya İİK’nın 99. maddesi gereğince istihkak davası açmak üzere süre verilmesi kararında herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayet eden-alacaklı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Dava dilekçesini tekrarla, kararın kaldırılarak şikayetin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; şikayetin 11.02.2021 tarihinde süresinde yapıldığı, haczin 3. şahıs adresinde yapıldığı, zira dosyada borçlular yönünden haciz yapılan adresin hiçbir şekilde gündeme gelmediği, bu durumda İİK’nın 99. maddenin kaideten mekan ve içindekileri ilişilmez kıldığını, 3. kişiye ait bir mekandaki mallar kaideten asıl-mütemimim cüz ilişkisi çerçevesi içerisinde 3. kişiye ait olduğunu ve geriye bu ilişkiyi alacaklı yararına hükümden düşürecek iddialar ve ispat yükü kaldığını, istinaf edenin bu yönde bir takım deliller ileri sürmüş ise de, bu delillerin yapılacak bir yargılamada öne sürülmesi ve ispatlanması gerekeceği, dolayısıyla ilk etapta mülkiyet karinesi 3. kişi yararına görülmekle mahkemenin ispat yükü dağıtımını belirleyen hükmünün yerinde olduğu gerekçesiyle şikayet eden alacaklının istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayet eden-alacaklı vekili ile temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
İstinaf dilekçesini tekrarla kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, genel haciz yoluyla ilamsız takipte icra müdürlüğünün 01.02.2021 tarihli alacaklı vekiline istihkak iddiasında bulunan 3. kişi hakkında dava açması için yedi günlük süre verilmesine ilişkin kararının iptali istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri, İİK’nın 97 ve 99. maddeleri

3. Değerlendirme
1.Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup şikayet eden-alacaklı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının İİK’nun 364/2 maddesi yollamasıyla 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

03.04.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu