12. Hukuk Dairesi2015 ve Öncesi YıllarBorca İtirazİhtiyati Hacizİtirazın İptaliİtirazın Kaldırılması

Borca İtiraz halinde, Alacaklının (7) gün içinde icra mahkemesinde itirazın kaldırılmasını istememesi ve mahkemede itirazın iptali davası da açmaması halinde ihtiyati haciz hükümsüz kalır.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2010/31073
KARAR NO : 2011/12927

Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Anamur İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 15/02/2010
NUMARASI : 2010/26-2010/24
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklının borçlu aleyhine Anamur Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 22.01.2010 tarih ve 2010/40-46 D.iş sayılı ihtiyati haciz kararına dayalı olarak başlatmış olduğu icra takibine karşı borçlunun yasal sürede takibe itiraz ettiği, bu itirazının alacaklı tarafa 09.02.2010 tarihinde tebliğ edildiği görülmektedir.
İİK. nun 264. maddesindeki yasal düzenlemede; alacaklı, borçlunun bu itirazını gidermek (hükümden düşürmek) için, (7) gün içinde harekete geçmek zorundadır. Alacaklı itirazının kendisine tebliğinden itibaren (7) gün içinde ya icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemek (m. 68-70); veya genel mahkemeden itirazın iptali davası açmak (İİK 67) zorundadır. (İİK’ nun 264/2-c-2). Bu (7) günlük süre borçlunun itirazının alacaklıya tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. (İİK. nun m. 264/II-c-2).
Alacaklı, borçlunun ödeme emrine itiraz ettiğini başka şekilde öğrenmiş olsa bile, borçlunun itirazı kendisine (alacaklıya) tebliğ edilmedikçe, (m.264/II-c.2’deki) (7) günlük süre işlemeye başlamaz.
Alacaklının (7) gün içinde icra mahkemesinde itirazın kaldırılmasını istememesi ve mahkemede itirazın iptali davası da açmaması halinde ihtiyati haciz hükümsüz kalır. (Prof. Dr. Baki Kuru İcra İflas Hukuku El Kitabı Sayfa 907).
O halde, mahkemece duruşma açılıp borçlunun icra takibine itirazı üzerine alacaklı tarafından süresi içerisinde icra mahkemesinde itirazın kaldırılması veya genel mahkemede dava açılıp açılmadığı hususunda bir araştırmaya yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yerinde eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile isteminin kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 20.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başa dön tuşu