2021 YılıAcele & Pazarlık Suretiyle SatışBAM İzmir 12. Hukuk Dairesiİhalenin FeshiTaşınır Satış

Altın ve Gümüş Eşya Maden Halindeki Kıymetlerinden Daha Aşağı Bir Bedel İle Satılamaz.

T.C.
İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2021/2339 Esas
KARAR NO : 2021/2875 Karar

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : UŞAK İCRA HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 22/06/2021
NUMARASI : 2021/88 Esas, 2021/308 Karar

DAVA : İhalenin Feshi
İSTİNAF TARİHİ : 15/07/2021 Davacı – 27/07/2021 Davalı
KARAR TARİHİ : 13/12/2021
G.KARAR YAZIM TARİH : 13/12/2021

İlk Derece Mahkemesi tarafından verilen karara karşı süresinde istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
DAVA:Davacı borçlu vekili dava dilekçesinde özetle; vekil edeni hakkında Uşak 2. İcra Dairesinin 2018/5296 esas sayılı dosyasından, 25.02.2021 tarihinde menkul satış ihalesi gerçekleştiğini, ihaleye konu menkulleri davalı Halil Sapan’ın 27.050,00-TL bedelle satın aldığını, icra dosyasından 25.01.2021 tarihinde menkul satış ihalesi gerçekleşmiş ise de, söz konusu ihale ve satış işlemlerinin yasaya uygun olarak hazırlanmadığını, davaya konu icra dosyasından 25.02.2021 tarihli satışa ilişkin menkul satış ilanının taraflarına tebliğ edilmediğini, davacı vekil edenine satış ilanının tebliğ edilmemiş olmasının tek başına ihalenin feshi için yeterli olduğunu, icra dairesince süresi içerisinde satış kararı ilan edilmediğini, feshe konu 25.02.2021 tarihli ihale kararının, icra dairesince 25.01.2021 tarihinde alındığını, söz konusu ilanın ise belediye başkanlığınca 27.01.2021 tarihinde ilan edildiğinin, icra dosyasından geçerli bir ilanın yapılmadığını, ilan askı tutanağında satışı yapılan menkullerden değil, her türlü vasıfları yazılı taşınmazdan bahsedildiği, bu nedenle de geçerli bir ilanın satış tarihinden 1 ay önce yapılmadığını belirterek, Uşak 2. İcra Dairesi’ nin 2018/5296 esas sayılı dosyasından 25/01/2021 tarihinde yapılan ihalenin feshine karar verilmesini dava ve talep etmiştir.
CEVAP: Davalı alacaklı Denizbank vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ihale alıcısı Halil Sapan cevap dilekçesinde özetle; haksız ve yersiz açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI: Uşak İcra Hukuk Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; davanın reddine karar verilmiştir.
İSTİNAF: Davacı vekili istinaf başvuru dilekçesinde özetle; menkul satış ilanının borçluya da tebliğ kararını almış olan Uşak 2. İcra Müdürlüğünün 2018/5296 Esas sayılı dosyasından borçluya gönderilecek olan tebligatın vekil sıfatıyla tarafına yapılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu, icra müdürlüğünce süresi içerisinde satış kararının ilan edilmediğini, feshe konu 25.02.2021 tarihli ihale kararının, icra müdürlüğünce 25.01.2021 tarihinde alındığını, söz konusu ilanın ise belediyede 27.01.2021 tarihinde ilan edildiğini, yine Uşak 2. İcra Müdürlüğünün 2018/5296 Esas sayılı dosyasından geçerli bir ilanın yapılmadığı, ilan askı tutanağında satışı yapılan menkullerden değil, her türlü vasıfları yazılı taşınmazdan bahsedildiği, bu nedenle de geçerli bir ilanın satış tarihinden 1 ay önce yapılmadığını belirterek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak usulsüz ihalenin feshine karar verilmesini talep etmiştir.
GEREKÇE: Dava, İİK’nın 134. maddesine dayalı ihalenin feshi istemine ilişkindir.
Uşak 2. İcra Müdürlüğünün 2018/5296 Esas sayılı dosyasının incelenmesinde; takip alacaklısı davalı vekilince, davacı borçlu aleyhine 13.030,78 TL alacağın tahsili talebi ile ilamsız takip yapıldığı, borçluya ödeme emri tebliği üzerine kesinleşen takipte 22/04/2019 tarihinde yapılan hacizde 146 gram 14 ayar altın menkulün haczedildiği, 20.071,00 TL değer takdir edildiği, 08/07/2020 tarihinde haczedilen menkullerin muhafazasının yapıldığı, 25/01/2021 tarihli satış kararı ile satışın icra müdürlüğü ilan panosunda, belediyede, mahalli bir gazete de ve e-satış portalında yayınlanmak suretiyle ilanına karar verildiği, adliye ilanına 25/01/2021 tarihinde başlanıldığı, davacıya satış ilanının 02/02/2021 tarihinde tebliğ edildiği e-satış portalında ilanların yapıldığı, yine satış kararında maden halindeki kıymetinden aşağı olmamak kaydı ile satışa karar verildiği, satışın yapılacağı 25/02/2021 tarihinde Uşak Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanlığından satışa esas değerlerinin sorulduğu, aynı tarihte verilen cevap ile birim fiyatın 185,00 TL olduğu, 146,04 gr. değerinin 27.017,40 TL bulunduğunun bildirildiği, 25/02/2021 tarihli 1. artırmada satışa konu menkullerin 27.056,00 TL bedel ile davalı Halil Sapan’a ihale edildiği, 04/03/2021 tarihinde açılan davanın süresinde olduğu anlaşılmıştır.
İİK’nın 134/8 maddesinde ihalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur.” düzenlemesine yer verilmiştir.
Yine İİK’nın 117. Maddesinde “altın ve gümüş eşya maden halindeki kıymetlerinden daha aşağı bir bedel ile satılamaz” hükmü yer almaktadır.
Somut durumda dava konusu menkullere 22/04/2019 tarihli hacizde takdir edilen kıymet 20.071,00 TL olup satış tarihinde İİK ‘nın 117. maddesi gereği Uşak Sarraflar ve Kuyumcular odasından alınan satışa esas değeri ise 27.017,40 TL’dir. İhale muhammen bedelin üstün 27.056,00 TL’ye yapılmakla ve yasal prosedür yerine getirilip satış tarihi itibarı ile ayrıca satışa esas değeri tespit edilmekle zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir. Zarar unsurunun gerçekleşmediği durumlarda dava dilekçesinde ileri sürülen iddiaların dinlenilmesi de olanaklı olmayıp davacı vekilinin istinaf talebi yerinde değildir.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin istinaf başvurusu üzerine kamu düzeni yönünden yapılan incelemeye göre, kararın usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşılmakla, HMK’nın 353/1-b/2 maddesi uyarınca kararın kaldırılmasına, davanın davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığından usulden reddine ve İİK’nın 134/2 maddesi uyarınca para cezasına hükmedilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1) Davacının istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b(1) maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE, Uşak İcra Hukuk Mahkemesinin 22/06/2021 tarih, 2021/88 Esas, 2021/308 Karar sayılı kararının HMK’nun 353/1-b(2) maddesi uyarınca RE’SEN KALDIRILMASINA,
a) Davanın zarar unsuru gerçekleşmediğinden hukuki yarar yokluğundan USULDEN REDDİNE,
– İİK’nın 134/2 maddesi uyarınca para cezasına hükmedilmesine YER OLMADIĞINA,
b) Alınması gerekli 59,30 TL. karar ve ilam harcının mahsubu ile ayrıca harç alınmasına yer olmadığına,
c) Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
d)Davalı taraf kendini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca 1.700,00 TL. maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
2) Alınması gerekli 59,30 TL istinaf karar harcının mahsubu ile ayrıca harç alınmasına yer olmadığına,
3) Davacı tarafından yapılan istinaf kanun yolu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,
4) HMK 333. madde gereğince kararın kesinleşmesinden sonra kullanılmayan gider avansının yatırana iadesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda İİK’nun 364.maddesi gereğince uyuşmazlık konusu alacağın miktarı 78.630,00-TL’yi geçmediğinden miktar itibariyle kesin olmak olmak üzere oy birliği ile karar verildi.13/12/2021

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu