Tebligat Tarifeleri

2023 Yılı Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ

21/12/2022 Tarihli Resmi Gazete Adalet Bakanlığından:

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI

GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, uluslararası adlî iş birliği çerçevesinde yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde ödenmesi gereken masrafları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Dış temsilcilik: Diplomatik temsilciliklerle konsoloslukları,

ifade eder.

Uygulanacak hükümler

MADDE 4- (1) Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde, Bakanlıkça bu konuda çıkartılan ve 16/11/2011 tarihinde yürürlüğe giren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde belirtilen usul ve esaslar göz önünde tutulur.

İKİNCİ BÖLÜM

Masraflar

Kapsam

MADDE 5- (1) Yurt dışı tebligat ve istinabe talebinin gönderilmesi için alınan posta gideri ile yabancı ülke makamlarınca istenilen masraflardan oluşur.

Posta gideri

MADDE 6- (1) Bakanlık veya dış temsilcilikler aracı kılındığı her bir tebligat veya istinabe talebinde,

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) için 120 TL,

b) Diğer ülkeler için 200 TL,

posta gideri alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tebligat Talepleri

Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince yapılacak tebligat

MADDE 7- (1) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi gereğince tebligat talebinde bulunulması halinde, 6 ncı maddede belirtilen posta giderinin ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılması sağlanır. Buna dair makbuz örneği, evrakın iletileceği dış temsilciliğe gönderilecek evraka eklenir veya tarih ve sayısı sevk yazısında belirtilir.

Diğer tebligat talepleri

MADDE 8- (1) 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde tebligat evrakı:

a) KKTC için KKTC Yüksek Mahkemesi Başkanlığına,

b) Diğer ülkeler için ilgili ülke yetkili makamlarına,

doğrudan gönderilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca Bakanlık veya dış temsilcilikler aracı kılınmaksızın doğrudan yabancı ülke makamlarına iletilen tebligat talepleri için 6 ncı maddedeki posta masrafının yatırılması gerekmez.

Yabancı ülke makamlarınca istenen masraflar

MADDE 9- (1) Tebligat Kanununun 25/a maddesi dışındaki tebligat taleplerinde, yabancı ülke makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda aşağıda belirtilen ülke uygulamaları esas alınır:

a) Amerika Birleşik Devletleri;

1) 95 ABD doları tutarındaki masrafın, tebligatın yapılacağı muhatabın adı belirtilerek banka hesabına (ABC Legal adına Wells Fargo Bank, SWIFT No: WFBIUS6S account no: 2007107119 USA, ABA routing no: 121000248 belirtilmek suretiyle) yatırılması veya (abclegal.com) sitesi üzerinden online olarak ödenmesi sağlanır.

2) Makbuz örneği tebligat evrakı ile birlikte “ABC LEGAL, 633 Yesler Way, Seattle, WA 98104, USA” adresine gönderilir.

3) ABD Hükümetine yapılacak tebligatlarda 95 ABD doları masraf yatırılmaz.

b) Avustralya;

1) Tebligat yapılacak adresteki posta kodu 2 (NSW) ile başlıyorsa 70 Avustralya doları, Australian Capital Territory (ACT) Eyaleti için 390 Avustralya doları, 08 veya 09 (Northern Territory) ile başlıyorsa yetkili memurun ofisine 25 km’ye kadar olan mesafeler için 158,75 Avustralya doları, daha uzak mesafeler söz konusu olduğunda ise, km. başına 0,90 AUD, posta kodu 4 (Queensland Eyaleti) ile başlıyorsa bir kişi için yapılacak bir saatlik tebligat hizmetinin karşılığının 114,80 Avustralya doları (tebligat yapılacak adresin 8 km’lik alanın ötesinde olması halinde gidilen her ilave km için 4,05 Avustralya doları, tebligat hizmetinin yerine getirilme süresi 1 saati aşıyorsa, her ilave saat başına 36 Avustralya doları, eğer tebligat hizmeti iki veya daha fazla kişi için yerine getirilecekse de 20,65 Avustralya doları) tutarın Sidney Başkonsolosluğumuzun “Westpac – Westpac Banking Corporation Bank (Banka adı) – The Turkish Consulate General (Hesap adı), Branch No – BSB: 032054 (Şube kodu), Account No:503777 (Hesap numarası), Westpac Swift Code: WPACAU2S (Swift kodu)”  hesabına uluslararası para transferi yöntemiyle gönderilmesi sağlanarak dekont evrak ile birlikte gönderilir.

2) Diğer posta kodları söz konusu olduğunda ise, Melburn ve yakın çevresi için 110 Avustralya doları, Viktorya Eyaleti’nde Melburn ve yakın çevresi dışındaki bölgeler için 170 Avustralya doları, görev bölgesindeki Viktorya dışındaki eyaletlerde (Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Tazmanya) başkentlerin merkezlerine 40 km’den uzak olmayan yerler için 200 Avustralya doları tutarın Melburn Başkonsolosluğumuzun “ANZ BANK- Australia and New Zealand Banking Group Limited, The Consulate General of Turkey, Branch No.(BSB); 013423, Account No.: 312281294, Swift Code: ANZBAU3M” hesabına uluslararası para transferi yöntemiyle gönderilmesi sağlanarak dekont evrak ile birlikte gönderilir.

c) Bahamalar;

1) Muhatabın gerçek kişi olması halinde 80 ABD doları, muhatabın şirket olması halinde 160 ABD doları veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Bahamalar makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

ç) Belçika;

1) Belçika makamları 165 avro masrafın peşin ödenmesini talep etmektedir. Ayrıca, adrese göre masrafın yatırılacağı banka hesabı ve tebligat evrakının düzenleneceği dil değişmektedir. Bu nedenle tebligat evrakının düzenlenmesinden önce, tebligat yapılması istenen muhatabın adı ve adresi belirtilerek evrakın düzenleneceği dil ve masrafın yatırılacağı banka hesap numarasının bildirilmesi hususlarında, “dh1965@just.fgov.be” adresine, konu kısmına “new request for bank details and transaction reference” yazılarak e-posta gönderilir. Bildirilecek hesaba masrafın yatırılması sağlanır ve makbuz örneği evraka eklenir.

d) Estonya;

1) Kural olarak tebligat taleplerinin yerine getirilmesi ücretsizdir. Ancak, talep eden makamca tebligatın adlî memur aracılığıyla yapılmasının istenilmesi halinde 60 avro veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Estonya makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

e) Filipinler;

1) Her bir muhatap için 100 ABD Doları, muhatabın adı soyadı ve dosya numarası da belirtilerek, “Land Bank of the Philippines” bankası Hesap No: 3472-1010-39, SWIFT: TLBPPHMM  hesabına yatırılması sağlanır. Aynı adreste ikamet eden birden fazla muhatap için sadece tek bir ücret ödenir. Makbuz evrak ile birlikte “Third Floor, Old Supreme Court Building, Padre Faura Street Ermita, Manila 1000 Philippines” adresine gönderilir.

f) Fransa;

1) “Chambre Nationale des Huissiers de Justice” adına havaleyi yapanın kimliği ve tebligatın yapılacağı muhatabın adıyla birlikte dosya numarası yazılmak suretiyle “BNP Paribas IDF Institutions (02837) RIB: 30004 02837 00011021524 94 IBAN: FR76 3000 4028 3700 0110 2152 494 BIC: BNPAFRPPXXX” hesabına, 48,75 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte “Ministère de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE), 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01 France” adresine gönderilir.

g) Kanada;

1) Alıcısı kısmına “Canada” ifadesi eklenmeksizin, “Ministry of Finance” yazılı 100 Kanada doları tutarındaki çek, evrak ile birlikte ilgili dış temsilciliğimize gönderilir.

2) Tebligat yapılacak adres Alberta Eyaleti sınırları içerisinde ise düzenlenecek 100 Kanada doları tutarındaki çekin alıcısı kısmına “Canada” ifadesi eklenmeksizin “Government of Alberta”, adres Ontario Eyaleti sınırları içerisinde ise “Ministry of Finance of Ontario” yazılır.

3) Çeklerin 6 aydan daha eski tarihli olması halinde Kanada makamlarınca işleme alınmadığı hususuna dikkat edilmelidir.

4) Quebec Eyaleti (https://sites.justice.gouv.qc.ca/SPEI/SPEI/en) internet adresi üzerinden kredi kartı ile online ödeme yapılmasını kabul etmekte olup, ödeme yapıldığına dair belge örneği evrak ile birlikte gönderilir.

5) Ottava Büyükelçiliğimizin görev bölgesinde yapılacak tebligat işlemlerinde 100 Kanada Doları masrafın anılan büyükelçiliğin “Banka Adı: Royal Bank of Canada, Şube Adı: Sparks & Metcalfe, Adres: 90 Sparks St, Ottawa, ON, KIP 5B4, Canada, Banka Kodu: 003, Şube Kodu: 00006, Hesap No: 1148022, Hesap Adı: Turkish Embassy Consular Section Money Order Account, SWIFT: ROYCCAT2” hesabına açıklama kısmına mahkeme adı ve dosya numarası ile tebligat yapılacak kişinin adı yazılmak suretiyle havale yapılarak dekont evrak ile birlikte gönderilir. Çek ile ödeme yöntemi de devam etmekte olup, öncelikli olarak hesaba havale yöntemi tercih edilmelidir.

ğ) Kuzey İrlanda;

1) 70 GBP veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Kuzey İrlanda makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

h) Letonya;

1) “Council of Sworn Bailiffs” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “Registration No. 90001497619 Registered office: 27-32 Lacplesa Street, Riga, LV-1011, Latvia Bank: Swedbank AS Account No: LV93HABA0551038096742 SWIFT code: HABALV22” hesabına 113,97 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte “Council of Sworn Bailiffs Lacplesa Street 27-32 Riga, LV-1011 Latvia” adresine gönderilir.

ı) Litvanya;

1) “Chamber of Judicial Officers of Lithuania” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: LT92 4010 0424 0031 5815, AB “DnB bankas”, code of legal entity 126198978” hesabına 110 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte “Ministry of Justice, Gedimino ave. 30, LT-01104 Vilnius LITHUANIA” adresine gönderilir.

i) San Marino;

1) “Ufficio Registro e Ipoteche della Repubblica di San Marino” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “IBAN: SM44 A032 2509 8000 0001 0005 403 SWIFT CODE: ICSMSMSMXXX” hesabına 50 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte “The Single Court of the Republic of San Marino, Via XXVIII Luglio n. 194, 47893 BORGO MAGGIORE (RSM), Repubblica di San Marino” adresine gönderilir.

j) Singapur;

1) 80 Singapur doları masraf talep edilmektedir. Singapur doları Ülkemizde dolaşımda bulunmadığından, karşılığı ABD doları veya Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Singapur makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

k) Tayland;

1) 750 baht masraf talep edilmektedir. Tayland bahtı Ülkemizde dolaşımda bulunmadığından, karşılığı ABD doları veya Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması ve tebligat işlemi sonucunda Tayland makamlarınca istenilen masrafın ödenmesi sağlanır.

l) Yunanistan;

1) “Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights” adına, muhatabın ismi ile dosya numarası yazılmak suretiyle “Bank of Greece, Bank Account Number: 23/2341147896, IBAN: GR9101000230000002341147896, Swift Code: BNGRGRAA” hesabına 50 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak ile birlikte ” Hellenic Ministry of Justice, Directorate of Special Legal Affairs, Department of Private International Law, 96 Mesogeion Av.,Athens 11527, Greece” adresine gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İstinabe Talepleri

Posta gideri

MADDE 10- (1) Bakanlık veya dış temsilciliklerin aracı kılındığı her istinabe talebinde, 6 ncı maddede belirtilen posta giderinin ilgilisince Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılması sağlanır.

(2) Buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığa gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığa yazılan sevk yazısında belirtilmesi gerekir.

Diğer masraflar

MADDE 11- (1) Tüm istinabe taleplerinde, talepte bulunulan yabancı ülke makamı tarafından istenilmesi halinde masrafın ödeneceğine dair ilgilisinden Türkçe taahhütname alınır, taahhütnamenin bir sureti, tercüme ettirilmeksizin sevk yazısına eklenir, istinabe talepnamesinde ek olarak belirtilmez.

(2) Bilirkişi incelemesi istenilen istinabe taleplerinde, yabancı ülke makamlarınca talep edildiğinde ödenmek üzere, 300 avro veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

(3) DNA testi istenilen hallerde 250 avro veya karşılığı Türk lirasının, kan tahlili yapılması istenilen hallerde 150 avro veya karşılığı Türk lirasının, Türkiye’de yapılacak tahlil ve DNA testi işlemlerine esas olmak üzere yurt dışından kan veya doku örneğinin alınması istenilen hallerde 100 avro veya karşılığı Türk lirasının her bir işlem için mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

Yabancı ülke makamlarınca istenilen masraflar

MADDE 12- (1) Yabancı ülke makamlarınca yerine getirilecek istinabe taleplerinde aşağıda belirtilen ülke uygulamaları esas alınır:

a) Almanya;

1) Dinlenecek her bir tanık için 250 avro veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

2) Almanya sosyal ekonomik durum taleplerini ifade alma şeklinde gerçekleştirdiğinden bu tür talepler için de (1) numaralı alt bentte belirtilen tanık ücretinin avans olarak mahkeme veznesine yatırılması sağlanır.

3) Köln şehrindeki adres tespitleri için “Sparkkasse Köln-Bonn, IBAN: DE89 3705 0198 0093 1329 75, BIC: COLSDE33XXX” banka hesap numarasına açıklama kısmına “9709.000.1230.7” nolu muhasebe numarası ve dosya numarası yazılmak suretiyle 11 avro yatırılarak makbuz örneği Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenir.

4) Kiel şehri ile Essen ve Düsseldorf Başkonsolosluğumuzun görev bölgesindeki şehirlerde adres tespit talepleri için istenilen 13 avro veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

5) Münster Başkonsolosluğumuzun görev bölgesindeki şehirlerde adres tespit talepleri için istenilen 11 avro veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

b) Danimarka;

1) DNA testi taleplerinde asgari 8.953 Danimarka kronunun veya karşılığı Türk lirasının (baba, anne ve çocuk dahil) mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

2) Adres tespiti taleplerinde 115 Danimarka kronunun veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

3) Kan tahlili ve kan örneği alınması taleplerinde ise talebin içeriğine göre bildirilecek ücret Kopenhag Büyükelçiliği “Hesap sahibi: Turkish Embassy, Banka adı: Danske Bank-Danimarka, Şube No: 4001, Hesap No: 10409381, IBAN No: DK09 3000 0010 4093 81, SWIFT Kodu: DABADKKK” hesabına yatırılması sağlanır.

c) Kanada;

1) Yerine getirilecek her bir işlem veya ifadesi alınacak her bir kişi için 450 Kanada Doları veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır. Bu husus Bakanlığa gönderilecek sevk yazısında belirtilir.

2) Ontario Eyaletinde yerine getirilecek istinabe talepleri talepte bulunan mahkemenin onayı olması durumunda ücret karşılığında özel bir hukuk bürosunca yerine getirilmekte, avukatlık ücreti dışında işlemin yerine getirilmesinden kaynaklanan diğer masraflar da istenebilmektedir.

ç) Kongo Demokratik Cumhuriyeti;

1) 100 ABD doları veya karşılığı Türk lirasının mahkeme veznesine avans olarak yatırılması sağlanır.

(2) Bunların dışında kalan istinabe taleplerinde, devletler nadiren masraf talep ettiklerinden posta gideri dışında avans alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Ülkemizde dolaşımda bulunmayan paralar

MADDE 13- (1) Yabancı ülke makamlarınca yurt dışı tebligat ve/veya istinabe talebinin yerine getirilmesi için Ülkemizde dolaşımda bulunmayan para cinsinden masraf istenilmesi halinde, Ülkemizde bulunan bankalardan birine başvuru yapılarak, yurt dışı muhabir bankaların verdiği hizmetlerden faydalanmak suretiyle istenilen para cinsinden ödemenin yapılması sağlanır.

Masrafın hazineden karşılandığı talepler

MADDE 14- (1) Adlî yardım talepli veya kamu davası niteliğinde bulunması nedeniyle masrafların resen Hazineden karşılandığı dosyalarda;

a) İstenilen posta giderinin Hazineden karşılanmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığının “Muhtelif Gelirler” hesabına yatırılması sağlanır. Makbuz örneği Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenir veya tarih ve sayısı yazıda belirtilir.

b) Yabancı ülke makamlarınca peşin istenilen masrafların Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılması sağlanır. Makbuz örneği adlî yardımlaşma evrakına eklenir.

c) Avans olarak vezneye yatırılması istenilen masraflar yatırılmaz. Bununla birlikte, işlemin tamamlanmasından sonra istenilen masrafın Hazineden karşılanmak suretiyle yatırılması sağlanır. Makbuz örneği Bakanlığa gönderilir.

ç) “Taahhütname” alınmaz.

Avansların yatırılması

MADDE 15- (1) Yukarıdaki maddeler uyarınca masrafın mahkeme veznesine avans olarak yatırılmasının istenildiği durumlarda;

a) Avansın yurt dışı tebligat ve/veya istinabe talep eden kurumun kendi hesabına ya da veznesine yatırılması,

b) Makbuz örneğinin Bakanlığa gönderilecek sevk yazısına eklenmesi veya tarih ve sayısının yazıda belirtilmesi,

c) Makbuz örneğinin tercüme ettirilmemesi ve yabancı makama gönderilecek tebligat ve/veya istinabe talepnamesinde ek olarak belirtilmemesi, takım evraka eklenmemesi,

gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu