12. Hukuk Dairesi2023 YılıMenfi Tespit

(2023 GÜNCEL) İhalenin feshi süreci dışında icra iflas daireleri tarafından takip işlemlerinden dolayı herhangi bir sebeple alınmış olan paraların bankaya yatırılması halinde bu paralara ait faiz, ikramiye v.s. menfaatlerin devlete ait olacağının düzenlendiği, alacaklıya ödenmeyen paranın icra müdürlüğünce banka hesabına yatırılması sonucu elde edilen faiz gelirinin, nemalandırma sonucu elde edilen paranın Hazineye ait olduğu

T. C.
Y A R G I T A Y
1 2 . H U K U K D A İ R E S İ

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L Â M I

Esas No : 2022/9585
Karar No : 2023/2113

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi
TARİHİ : 08.06.2022
SAYISI : 2021/1244 E., 2022/1254 K.
DAVA TARİHİ : 17.09.2020
HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret
TEMYİZ EDEN : Davacı/Alacaklı
İLK DERECE MAHKEMESİ : Ankara 8. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27.10.2020
SAYISI : 2020/400 E., 2020/541 K.

Hasımsız olarak yapılan müdürlük işleminin iptali istemli yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince alacaklının şikayetinin reddine karar verilmiştir.

Kararın şikayetçi alacaklı tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı şikayetçi tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA
Şikayetçi alacaklı dava dilekçesinde; borçlu aleyhine ilamlı takip başlattığını, icra emrinin tebliğinden sonra borçlu tarafından muvazaanın tespiti davası açıldığını, Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesince İİK’nın 72/2 maddesi uyarınca tedbir kararı verildiğini, dosya bedelinin borçlu tarafından 07.07.2020 tarihinde icra müdürlüğü hesabına depo edildiğini, yargılama devam ettiğinden bu bedelin faizsiz bir şekilde icra veznesinde beklediğini, TL’nin süratle değer kaybettiğinden nemalandırılmasını talep ettiklerini, talebin icra müdürlüğünce reddedildiğini belirterek 13.07.2020 tarihli kararın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

II. CEVAP
Şikayet hasımsız olarak dosya üzeri incelenerek karara bağlandı.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile İcra İflas Kanununda icra veznesine yatan paranın nemalandırılması konusunun sadece İİK’nın 134. maddesinde düzenlenlendiği, diğer paraların nemalandırılmasına ilişkin bir yasal düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi alacaklı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Şikayetçi alacaklı istinaf dilekçesinde; borçlu banka tarafından 07.07.2020 tarihinde dosya kapak hesabı bedelinin icra müdürlüğü hesabına depo edildiğini, Ankara 23 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/171 Esas sayılı dosyasında İİK’nın 72/3 maddesi uyarınca ihtiyati tedbir kararı ile takibin durdurulmasına karar verildiğinden sözkonusu bedelin taraflarına ödenmediğini, İİK’nın 134. maddesinde ihale bedelinin nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödeneceğinin belirtildiğini, İİK’da yatırılan diğer paraların nemalandırılıp nemalandırılmayacağına dair açıkça yasal bir düzenleme mevcut olmadığını, ancak nemalandırılmamasını gerektirir yasal bir engelin de mevcut olmadığını, icra dosyasına tehir-i icra talebiyle yatırılan paranın nemalandırılmasının hem alacaklının hem de borçlunun menfaatine olduğunu iddia ederek mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile İcra ve İflas Kanunu’nda sadece İİK’nın 134. maddesinde ihalenin kesinleşmesi sürecinde ihale bedelinin nemalandırılacağına ilişkin özel bir düzenleme bulunduğu, bunun dışında icra dosyasına yatırılan paranın nemalandırılmasına yönelik böyle bir düzenleme bulunmadığı, Harçlar Kanunu’nun 36. maddesinin 1. fıkrasına göre icra iflas daireleri tarafından takip işlemlerinden dolayı herhangi bir sebeple alınmış olan paraların bankaya yatırılması halinde bu paralara ait faiz, ikramiye v.s. menfaatlerin devlete ait olacağının düzenlendiği, alacaklıya ödenmeyen paranın icra müdürlüğünce banka hesabına yatırılması sonucu elde edilen faiz gelirinin, nemalandırma sonucu elde edilen paranın Hazineye ait olduğu gerekçesiyle başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi alacaklı temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Şikayetçi alacaklı temyiz dilekçesinde; İİK 134. maddesine göre, ihale bedelinin nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödeneceğinin belirtildiğini, İİK’da yatırılan diğer paraların nemalandırılıp nemalandırılmayacağına dair açıkça yasal bir düzenleme mevcut olmadığını, Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkı kavramına faiz alacağı hakkının da dahil olduğunu beyan ederek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına, aynı zamanda veya aksi kanaat halinde dahi Harçlar Kanunu’nun 36/1. maddesinin Anayasa’ya aykırılığı sebebi ile iptali amacıyla Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, icra müdürlüğü işleminin iptali istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
2004 sayılı İİK’nın 16. maddesi.

3. Değerlendirme
1. Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup alacaklı tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nın 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

28.03.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu